1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger
  5. Eiendomsskatt

Tilsagn om transport tur/retur Hestehave…

Frist for levering av anbud er 21. april 2017

Les mer

Sykepleier, fast 100 % stilling

        I Lindesnes kommune er det behov for å ansette en sykepleier i 100 % stilling som fraværserstatter.

Les mer

Fagarbeider ved teknisk drift, veivedlik…

        Det er på veivedlikehold ved Teknisk drift i Lindesnes kommune nå ledig 100 % vikariat for fagarbeider.

Les mer

Fellesnemd - Nye Lindesnes

nye lindesnes logo

 

I møtet 22. mars, ble det valgt leder og nestleder for midlertidig fellesnemnd, i tillegg til behandling av andre saker. Referatet fra møtet finner du her.

Les mer …

Pasient og brukerombudet i Agder

 

Pasient og brukerombudet i Agder er også for Lindesnes kommune!

Les mer …

Vann- og avløpstrasè Hestehaven-Egeland

 

Arbeidet med ny vann- og avløps trasé fra Hestehaven industriområde og ut til Egeland er i gang. I første omgang vil arbeidet foregå i Hestehaven industriområde og Fredheimsveien. Ved omkjøring vil de berørte i Fredheim bli varslet.

Arbeidet skal være ferdig før sommeren.

Det er ikke satt oppstartdato enda for neste del av prosjektet som stekker seg langs fylkesvei fra Fredheim til Egeland.

Ved spørsmål ta kontakt med Ingvild Aurdal på teknisk drift, på telefon 38 25 33 68.

Kurs for næringsdrivende

Logo Skatteetaten

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt og merverdiavgift, krav som stilles til regnskap og litt om elektronisk innlevering av oppgaver. Slike kurs er avholdt i flere år og Skatt sør har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

Les mer …

Forebygging av vold i nære relasjoner

forside vold i naere relasjoner

 

En regional arbeidsgruppen har utarbeidet en ny veileder "Forebygging av vold i nære relasjoner". Veilederen skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere all form for vold i nære relasjoner.  

 

 

 

Les mer …

Høring: Endring av reguleringsplan for Høllen – Båly

Kommunestyret har i møte 08.12.2016 vedtatt at det skal bygges idrettshall på Spangereid.

Les mer …

Njervekollen - forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering for: Njervekollen

Les mer …

Høring, Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017

 

I hht. kommunelovens §§ 44 og 45 legges Formannskapets forslag til Økonomiplan 2017 - 2020, Budsjett 2017, ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i

perioden 24.11 - 08.12.2016.

Les mer …

Utbyggingsavtale Livold vest AS - offentlig ettersyn

Etter § 17 i lov om planlegging og byggesaksbehandling legges forslag til utbyggingsavtale mellom Lindesnes kommune og Livold vest AS ut til offentlig ettersyn. Forhandlingen omfatter tomt eid av Lindesnes bygg i vedtatt detaljplan for Livold boligfelt, område ned mot E 39 i Sølvberget, Lindesnes kommune.

Frist for innspill settes til 9. august 2016.

Event. innspill sendt til Lindesnes kommune, Pb. 183 Vigeland, 4524 Lindesnes, eller epost:

VEDLEGG

pdfutbyggingsavtale

pdfLivold Overtakelseskart datert 30.6.16

pdfLivold,kart som viser areal som omfattes av avtale 30.06.16

 

Detaljreguleringsplan E39 Livold-Fardal, offentlig ettersyn

Statens Vegvesen

 

Statens vegvesen har utarbeidet detaljregulingsplan for E39 Livold - Fardal. I samsvar med vedtak i Teknisk utvalg i Lindesnes kommune 18.05.16 legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i samsvar med Pbl. §12-10.


Planforslaget legger til rette for ny E39 fra Livold til Fardal. Det anlegges et nytt kryss på Livold. På vestsiden av Tarvannet møtes ny og eksisterende E39 ved den midlertidig anlagte rundkjøringa på Fardal, som nå skal fjernes. På Livold er det regulert inn et større område med formål "samferdselsanlegg". Dette området dekker areal for framtidig videreføring av E39 østover og nytt kryss. Området er i samsvar med vedtatt kommunedelplan for E39 Døle bru – Livold. Ny E39 er planlagt som 4-felts veg, med midtdeler.

 

 

E39 Livold - Fardal detaljreguleringsplan

  

MER INFORMASJON

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39livoldfardal/nyhetsarkiv/reguleringsplan-til-offentlig-ettersyn

INFORMASJONSMØTE
Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte tirsdag 23. august kl.17.00 i kommunestyresalen på rådhuset på Vigeland.

HØRING
Detaljreguleringsplanen ligger ute til høring i perioden 2. juli – 12. september på følgende steder:

- Lindesnes kommune, servicekontoret, rådhuset på Vigeland

- http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39livoldfardal

INNSPILL
Alle som ønsker det, kan gi kommentarer til detaljreguleringsplanen. Eventuelle innspill til forslaget merkes med «E39 Livold Fardal» og sendes innen 12. september 2016 til: eller Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

KONTAKTPERSONER
Statens Vegvesen: Kristian de Lange: tlf. 97 54 92 65, eller e-post:

Lindesnes kommune: Cathrine Bordvik, saksbehandler: tlf.38 25 51 00, eller e-post:

Sykepleier, fast 100 % stilling

 ledig stilling

 

 

 

I Lindesnes kommune er det behov for å ansette en sykepleier i 100 % stilling som fraværserstatter.

Les mer …

Fagarbeider ved teknisk drift, veivedlikehold, 100 % vikariat

 ledig stilling

 

 

 

Det er på veivedlikehold ved Teknisk drift i Lindesnes kommune nå ledig 100 % vikariat for fagarbeider.

Les mer …

Ergoterapeut i hverdagsrehabilitering, vikariat

 ledig stilling

 

 

Mulig å velge stillingsstørrelse 60 % eller 80 %. 

Les mer …

Tilkallingsvikarer i skole, barnehage og kulturskole 2016/2017

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Eiendomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i tre uker fom 1.3.17. Skattesedlene sendes ut per post.

pdfEiendomsskatteliste 2017

Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelige i papirformat på rådhuset.

Klagefrist
Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er 12.04.17.

Klager/spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.


Klager som gjelder øvrige eiendommer og som det ikke er klaget på tidligere skal sendes skriftlig fortrinnsvis på mail til: eller til Lindesnes kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes.

Skjema - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT


Det er vedtatt følgende for 2017:

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.
• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Skatteseddel blir sendt ut i slutten av februar. Når denne er mottatt blir det en klagefrist på 6 uker.

Se vedlagt brev som nå er sendt ut til alle som er berørt.

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom

Salg av kommunale båtplasser

. Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 21.12.11 å selge alle kommunale småbåtplasser. I første omgang vil båtplassene langs flytebryggene på Båly bli prioritert. Etter en anbudsrunde ble DnB-Eiendom valgt til å forestå salget. Disse har utarbeidet et salgsprospekt som legges til grunn for det videre arbeid. I tillegg har kommunen engasjert et advokatfirma til å utarbeide vedtekter og en juridisk beskrivelse. Lindesnes kommune har laget et overslag over sansynlige årlige driftsutgifter samlet og fordelt pr. andel. Salget er nå i full gang. Ingen av dem som er leietakere på anlegget i dag er oppsagt, enten har leietaker selv kjøpt plassen, eller så er det ubenyttede plasser som er solgt. I henhold til avtale er det knyttet 3 måneders gjensidig oppsigelsestid til leieforholdet.

Estimerte driftsutgifter for Båly småbåthavn (uten fiskerihavndelen)
Lindesnes kommune har gjort en beregning av årlige driftsutgifter knyttet til småbåthavna. Disse fordeler seg slik:

Vaktmestertjenester                            Kr. 10.000.-                            
Vann "     2.000.-
Vedlikehold parkeringsplass "     5.000.-
Strøm "   15.000.-
Renovasjon "   20.000.-
Vedlikehold brygger, belysning, el-anlegg, vannledning + div. "   25.000.-

                                                                                                Sum utgifter     kr. 77.000

Sum utgifter fordelt på 2734 andeler gir en kostnad på kr. 28,16 pr. andel i 2012 kroner.
Utgiftene er som innledningsvis nevnt stipulerte, og det kan trolig være fornuftig å ta utgangspunkt i en rund sum på kr. 30,-/andel.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser ang. kjøp av båtplasser på Båly og Naversund må nå skje til DNB Kristiansand.

Navnet på eiendomsmegler er Jøran Flakk, tlf. 41510212.

E-post: | www.dnbeiendom.no