Informasjon om eiendomsskatt 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

 

OPPDATERT EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR 2017!

I møte den 27. april, sak 17/17, vedtok kommunestyret å gjøre endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2017. Endringen er at eiere av næringseiendommer og ubebygde tomter skal betale 5 promille eiendomsskatt for disse eiendommene i 2017.

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.4.17

Skatteyterne dette gjelder fikk forhåndsvarsel om endringen før vedtaket ble fattet. Endringen ble deretter kunngjort i Lindesnes Avis.

Alle berørte skatteytere vil etter sommeren får melding om nytt skattevedtak for sin eiendom. Dette kan påklages til kommunen. Hvordan du klager vil stå i vedtaket.

Regning for eiendomsskatt 1. terming ble sendt ut med en skattesats på 2 promille til eiere av ubebygde tomter og næringseiendommer. I og med at den nye satsen på 5 promille gjelder for hele 2017 vil det på 2. innbetaling bli foretatt et etteroppgjør for for lite innbetalt eiendomsskatt i 1. termin.

Rådmannen

 

 

Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.

• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Se vedlagt brev som ble sendt ut i februar 2017, til alle som er berørt

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

Spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør, www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom