Høring - utbygging av bredbånd Lindesnes kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

 

Frist for å komme med innspill om områder til bredbåndsutbygging er 28.april 2017.


Lindesnes kommune skal på ny søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen.
I fjor søkte kommunen om tilskudd sammen med Mandal kommune for området Egeland-Tjøm-Kåfjord-Lundevik-Hogganvik, samt Romedal-Sjølingstad-Skogsfjord, og vi fikk innvilget søknaden. Basert på tildelingene som ble gjort i fjor tror vi det vil være en fordel å sende felles søknad for et større område via fylkeskommunen. I 2015 søkte kommunen om tilskudd for området Spilling, Løland til Tryland, men vi fikk ikke tilskudd den gangen. Situasjonen er den samme for beboerne langs Audnedalsveien og Lølandsveien, her er det fortsatt dårlig bredbånd. Kommunen tar i år sikte på å søke om tilskudd for området Ertzeid-Tryland samt Lølandsveien.

Alle som ønsker å komme med innspill til områder som en ønsker bygd ut, blir invitert til å gjøre det innen 28. april.

Innspill
Sendes på e-post til  eller pr post til Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes og merkes "Innspill bredbåndsutbygging"

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordningen
Lindesnes kommune skal sende en søknad via fylkeskommunen. Fylkeskommunen legger flere søknader sammen slik at det blir et større prosjekt/anbud. Fylkeskommunen skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier
NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) legger til grunn følgende kriterier for søknaden fra kommunen:
1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
2. Kostnadseffektivitet
3. Lokal med finansiering
4. Plan for bærekraftig drift
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling
Beboere i områder som bygges ut må regne med at det må betales egenandeler og /eller ytes arbeidsinnsats for å få realisert prosjektet.
Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.