Styringsdokumentet for nye Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

fellesnemnda.web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese en forenkling av styringsdokumentet for nye Lindesnes.

Forenklingen ble bestilt av fellesnemnda under forrige møte.

Prosjektet nye Lindesnes skal forberede og gjennomføre sammenslåingen av Marnardal, Lindesnes og Mandal kommune, og skal ta utgangspunkt i målene som er beskrevet i intensjonsavtalen som ble enstemmig vedtatt 4. november 2015.

Styringsdokumentet er en plan for prosjektet. En tydelig og god plan er viktig for at sammenslåingen skal bli en suksess. 

Styringsdokumentet inneholder oversikt over hvilke kartlegginger og delprosjekt kommunen må gjennom for å slå sammen de tre kommunene, og den sier noe om roller og ansvarsfordeling i prosjektet. Det er lagt opp en fremdriftsplan som sier noe om når ulike oppgaver i prosjektet skal løses, og når de skal være ferdige. Det stilles krav til at det jevnlig rapporteres til prosjektleder og prosjekteier fra delprosjektene, slik at prosjektleder kan være trygg på at prosjektet skrider frem som planlagt.

Styringsdokumentet oppdateres etter hvert som arbeidet med prosjektet skrider frem. Målet er å ha en fungerende kommune etablert 1. januar 2020.

Organisering, roller og ansvar:

Fellesnemnda er prosjekteier og har det overordnede ansvaret for byggingen av den nye kommunen. Den skal fatte vedtak på sentrale forhold knyttet til sammenslåingen. Fellesnemnda skal også sikre samordning mellom kommunene frem til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019.

Under fellesnemnda er arbeidsutvalget som forbereder saker til fellesnemnda, og et administrasjonsutvalg som sørger for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og avtaleverk.Prosjektleder skal lede sammenslåingsprosessen i henhold til delegert myndighet fra kommunestyrene, styringsdokumentet og løpende delegering fra Fellesnemnda.

Prosessen skal være åpen og synlig for innbyggere og ansatte i de tre kommunene. Prosjektet ønsker bred involvering av innbyggere, barn og unge, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere i prosjektet, delprosjektene og i arbeidsgruppene. På den måten vil prosjektet sikre at innbyggere blir involvert, og at de som brukere får muligheten til å påvirke beslutningene som tas.

Politiske og administrative delprosjekt:

Sammenslåingen er organisert i et program. Et program er en samling av prosjekter med et felles overordnet mål. Prosjektene er enten politiske, administrative eller politisk/administrative.Den administrative delen av prosjektet organiseres i ulike delprosjekt med en delprosjektleder for hvert delprosjekt. Det er i delprosjektene at ledere og medarbeidere i kommunene blir mest involvert i reformarbeidet. Deltakerne i disse nettverkene frikjøpes fra deler av sine stillinger for å delta i prosjektarbeidet.

Delprosjektene kan opprette underliggende arbeidsgrupper etter behov, og skal holde prosjektledelsen løpende orientert.

Disse delprosjektene er foreløpig etablert:

 • Politisk organisering
 • Omdømme og symboler
 • Digitalisering
 • Kvalitet og pedagogisk utvikling
 • Barnehage og skolebruksplan
 • Tidlig innsats for barn og unge (jobbe tett opp mot helse)
 • Teknisk drift
 • Teknisk forvaltning
 • Geodata/matrikkel
 • Kommuneplan
 • Kultur
 • Politisk organisering
 • Digitalisering
 • Omsorg
 • Helse/Livsmestring/levekår (jobbe tett opp mot oppvekst)

Budsjett for prosjektet:

Det er i nåværende fase for tidlig å fastslå hvor mye sammenslåingen vil koste, fordi dette avhenger av hvilke utviklingsprosjekt som skal gjennomføres frem mot 2020, og hva som bevisst utsettes til den nye kommunen.

Prosjektet har fått statlig støtte på til sammen 58,3 millioner kroner til etableringen av den nye kommunen.

Et foreløpig estimat anslår at sammenslåingen vil koste 48,3 millioner kroner å gjennomføre. Dermed ser det foreløpig ut til at de statlige tilskuddene vil dekke utgiftene knyttet til sammenslåingen.Kostnader som vurderes belastet kommunene vil drøftes med rådmennene i berørte kommuner, og eventuelt innarbeides i budsjett.