Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

 

Teknisk utvalg i Lindesnes kommune har i med hjemmel i pbl § 12-14 vedtatt følgende mindre endringer av plan for:

Lussevika, område B1

Vedlegg

Vedtak i Teknisk Utvalg:

Godkjent plan:

Opprinnelig plan:

Reguleringsbestemmelser:

Klagemulighet

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre – uker fra kunngjøringen, jfr. Forvaltningslovens kap. VI.

Evt. klage sendes skriftlig til Lindesnes Kommune, eller Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes.

Krav om erstatning eller innløsning i hht plan- og bygningslovens § 32 eller § 42 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring