Njervekollen - forslag til detaljregulering

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Forslag til detaljregulering for: Njervekollen


Teknisk utvalg har (i møte den 24.01.17 sak nr TS- 9/17), vedtatt å legge ovennevnte forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljregulering er å tilrettelegge for nye boligtomter, havneområde, redskapsboder, adkomstveier, grønnstruktur og tilhørende anlegg. I arealdelen til kommuneplanen for Lindesnes kommune er planområdet avsatt til byggeområde for boliger R5 og havneområde R4, med krav til detaljregulering. I nordvest er planområdet utvidet noe inn i LNF-område.

I hht Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn i tiden:

11. februar 2017 – 25. mars 2017

Planforslaget kan også sees ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland. Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet til teknisk etat, Postboks 183, 4524 LINDESNES innen 25. mars 2017.

Dokumenter til ettersyn:

Njervekollen_detaljplan_-_revidert_plankart_og_bestemmelser_i_hht._vedtak.pdf

Njervekollen_Reviderte_bestemmelser_010217.pdf

Njervekollen_Planbeskrivelse_141116.pdf

Njervekollen_Ros_141116.pdf