Høring: Endring av reguleringsplan for Høllen – Båly

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Kommunestyret har i møte 08.12.2016 vedtatt at det skal bygges idrettshall på Spangereid.


Hallen ønskes plassert nord for fotballbanen på Presthus (ved barneskolen).

Området er i dag regulert til F1 idrett/ sport, og planbestemmelsene åpner i utgangspunktet kun for at det kan oppføres mindre bebyggelse på stedet.

Formålet med å melde oppstart på planendringen er å omregulere slik at en på en begrenset parsell kan etablere idrettshall med tilhørende uteområder. Alt i umiddelbar nærhet til fotballbanen og barneskolen.

Området der hallen ønskes regulert inn er i dag opparbeidet som svingen på 400-meters grusløpebane, sandvolleyballbane og grasbakke. Sandvolleyballbanen vil bli erstattet av en tilsvarende bane sør for fotballbanen og like vest for dagens ballbinge. Løpebanen forsvinner i sin helhet som fullverdig 400-metersbane. En ønsker på sikt å kunne legge til rette for å etablere sprintdekke på del av løpebanen som ligger lengst mot øst.

Nordvest for aktuelt område så er det regulert inn biloppstillingsplass (rett vest av Kråkebekken). Biloppstillingsplassen vil bli opparbeidet samtidig med en ny hall på stedet.

I hht Plan og bygningslovens §12-10 er varsel om planendring utlagt til offentlig ettersyn i tiden:

06. februar 2017 – 14. april 2017

Varslet planendring kan også sees ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland. Eventuelle merknader til varslet planendring må være innkommet til teknisk etat, Postboks 183, 4524 LINDESNES / innen 14. april 2017.

 

Brev

Beskrivelse av planendring

Oversiktskart

Planskisse

Plan 1. etasje - mulig utforming

Flyfoto