Høring - Valle kirke

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Forslag til detaljregulering for: Valle kirke

Teknisk utvalg har (i møte den 23.01.18) gitt administrasjonen fullmakt til å legge ovennevnte forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.

Detaljreguleringen er en omregulering av deler av gjeldende plan for Nyplass. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for:

  • Utvidelse av gravplassen med avgrensing mot Dronninghaugen.
  • Utvidelse av parkeringsplass, sør for dagen bårehus
  • Bygging av et driftsbygg mellom kirkegården og elva.
  • Tilrettelegge for opparbeidelse av park/friområder rundt kirkegården.
  • Bygging av resterende gang- og sykkelveg langs Fv 460 fram til E39

I henhold til Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland i tiden:

12. februar - 26. mars

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet til eller pr post; Lindesnes kommune, Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes innen 26. mars.

Vedlegg

  1. Planforslag Valle kirke 06.02.18
  2. Bestemmelser Valle kirke
  3. Planbeskrivelse