Kommuneplan 2017 - 2030. Planprogram på høring

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommuneplan 2017-2030

IMG 4370Lindesnes kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanen, både  samfunnsdelen og arealdelen. Dette er vår viktigste langsiktige plan for hvordan kommunen skal utvikle seg, og for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Kommuneplanutvalget har vedtatt å legge ut planprogrammet til høring. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne. Fram til 1. april kan privatpersoner, organisasjoner, næringslivet og andre som ønsker det komme med kommentarer og forslag til forandringer.

Her finner du forslag til planprogram for kommuneplan for Lindesnes 2017-2030.

Det ligger også på Servicekontoret på Rådhuset.

Slik gir du innspill

Innspill sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 1. april.

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Anne Lans Syvertsen på tlf. 93 42 35 86

Framdriftsplan

  • Høring av planprogram: 17. februar -1. april.
  • Planprogrammet behandles i kommuneplanutvalget 20. april, som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret vedtar planprogrammet 27. april
  • Få innspill fra innbyggerne til arealdelen og samfunnsdelen: 1. mai – 1. august

Det holdes folkemøter om kommuneplanarbeidet

  • Vigeland tirsdag 9. mai kl 19.00, kommunestyresalen

Arbeidet med planen fortsetter til høsten, så tar vi sikte på å legge ut forslag til ny plan til høring i januar 2018.

Kommuneplanutvalget

Det er kommuneplanutvalget som har ansvar for arbeidet med kommuneplanen. Utvalget ledes av ordfører Janne Fardal Kristoffersen, med varaordfører Per Olav Skutle som nestleder. Medlemmer: Anite Christensen, Bente Skoie, Gerd Reme, Ivar Lindal, Kåre Steinar Hansen, Nancy Therese Olsen, Stanley Tørresen, Svein Høiland, Thor Gilbertson, Trond Hennestad og Oscar Thyholt Skog, som er leder i Barne- og ungdomsrådet.

Hva er et planprogram?

Plan og bygningsloven stiller krav om at det skal lages et planprogram for arbeidet med kommuneplanen. I planprogrammet beskrives formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

  • Samfunnsdelen viser vei for ønsket utvikling av kommunen som lokalsamfunn og kommunens virksomhet. Den er et strategidokument som viser kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor.
  • Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Arealbruken i kommunen skal bidra til å nå målene som blir vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer; kommunedelplaner, temaplaner, reguleringsplaner, økonomiplanen og virksomhetsplaner. I økonomiplanen følger etatene opp kommuneplanens mål og strategier med kortsiktige og konkrete mål og tiltak, og det bevilges midler til investeringer og drift.