Skriftstørrelse

Hopp til her

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Lindesnes kommune ble vedtatt i kommunestyret 5. september 2019. Dette er kommunens viktigste plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes på lang sikt.

Plandokumenter

pdfPlanbeskrivelse

pdfPlanbestemmelser

pdfKonsekvensvurderinger

pdfKart (pdf)

Kart: Du finner kartet på kommunens kartløsning. Velg Lindesnes, arealplan og zoom inn. Velg kartlag. Velg arealplan. Velg kommuneplan 2019-2030.

pdfBehandling og vedtak i kommunestyret 05.09.19

Barnetråkk

Barne- og ungdomsrådet i kommunen har medvirket i planarbeidet. De anbefalte at vi skulle gjennomføre barnetråkk, og det ble gjennomført våren 2019. Barnetråkk gir kommunen oppdatert lokalkunnskap om barn og unges bruk av arealer: elevenes skolevei, steder de liker, aktiviteter, beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter.

Registreringene som ble gjort er samlet på temakart, som er et vedlegg til kommuneplanen. Dette skal det tas hensyn til i all planlegging i kommunen.

pdfTemakart barnetråkk – alle registreringer

pdfTemakart barnetråkk – aktiviteter

pdfTemakart barnetråkk - positive kommentarer

pdfTemakart barnetråkk - negative kommentarer

pdfRapport barnetråkk

 Endringer i forhold til forrige vedtatte kommuneplan (2011)

Her omtales noen av endringene:

 • Bestemmelsene er i stor grad harmonisert med Mandal sin kommuneplan, slik at mye er likt når kommunene blir slått sammen 01.01.20.
 • I bestemmelser tillates fritidsboliger inntil 150 m2 pr tomt (samlet bruksareal skal ikke overstige 150 m2 pr. tomt). Dette er en økning fra forrige plan.
 • Det må redegjøres for fullverdige erstatningsarealer dersom arealer som er i bruk av barn skal benyttes til andre formål.
 • Hensynssonene rundt GE Healthcare og bestemmelsene som er knyttet til disse er endret.
 • Det er lagt inn nye boligområder på Knotten (B14), Homme (B17), Kragstadmoen (B18) og Tredalslia (B22). Det åpnes også opp for fortetting med inntil 3 boenheter i boligområdene Ytre Haven (B19), Fredheim (B20), Tredalslia (B21) og Vigeland Rundveien (B30).
 • To boligområder på Lonestrand (R12 og R13), boligområde Fløyheia Nord (R26) og Regeviga (R32) er tatt ut av planen og endret til LNFR-område. Område R17 og R 18 på Rødberg er slått sammen.
 • Område for næringsbebyggelse på Melhusfossen (R30) er tatt ut og endret til LNFR-område.
 • Planen inneholder 3 nye hytteområder; Skavika (BFR1), Svennevikheia/Storheia (BFR3) og Støle (BFR4).
 • Det er lagt inn et næringsområde på Udland (BN6) Dette tillates ikke utbygd før eventuelt kryss fra planlagt E39 til Udland er ferdig bygd.
 • Område på Roland endres fra LNFR-område til Næringsområde BN12 Audna Bruk, i tråd med dagens bruk
 • Det er lagt inn hensynssone naturmiljø-viltkorridor (H 570) i området mellom Udlandsvannet, Eikeråsheia og Lenefjorden.
 • Hensynssone landskap (H550) er lagt inn for Lindesneshalvøya.
 • Dagens vei til Spangereid (Fv 460) er for dårlig. Den er både trafikkfarlig og til hinder for fremtidig utvikling. Det er derfor lagt inn en samferdselslinje for framtidig vei mellom Udland og Remesvik/Spangereid
 • Det er lagt inn nye hensynssoner landbruk for større jordbruksområder der det kan forventes at landbruksproduksjonen overlever inn i fremtiden. Det er også tatt hensyn til dyrkbar mark. Dette gjelder: Gahre/Presthus, Midtbø/stokke, Hesteland, Moland, Steinland/Fardal, Tredal, Haga, Håland og Engeland/Kårstøl.
 • Det er lagt inn fire nye hensynssoner kulturmiljø; Store Opshus, Blørstad; Skibmannsheia og Syrdal.

Kontaktpersoner

 Har du spørsmål om planen kan du kontakte:

 • Rådgiver Anne Lans Syvertsen, tlf. 934 23 586, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Leder teknisk forvaltning Kjersti E. Skiple Verdal, tlf. 992 36 781

høring av kommuneplanforslaget

Utkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble lagt ut høring og offentlig ettersyn fra 29. april til 15. juni 2019.

Planutkast

Konsekvensvurderinger

Plankart

Forslag til plankartet er lagt inn i kommunens kartløsning. Velg Lindesnes, arealplan og zoom inn. Velg kartlag. Velg arealplan. Velg høringsutkast.

Dokumentene ligger også på Servicekontoret på Rådhuset. Ta gjerne kontakt med rådgiver Anne Lans Syvertsen, tlf. 93 42 35 86 eller epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du har spørsmål.

SAKSPAPIRER FRA BEHANDLINGEN I KOMMUNEPLANUTVALGET:

KOMMUNEPLANUTVALGET

Kommuneplanutvalget har ansvar for arbeidet med kommuneplanen. Utvalget ledes av ordfører Janne Fardal Kristoffersen, med varaordfører Per Olav Skutle som nestleder. Medlemmer: Anita Christensen, Bente Skoie, Gerd Reme, Ivar Lindal, Kåre Steinar Hansen, Nancy Therese Olsen, Stanley Tørresen, Svein Høiland, Thor Gilbertson, Trond Hennestad og Oscar Thyholt Skog, som er leder i Barne- og ungdomsrådet.

HVA ER EN KOMMUNEPLAN?

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i plan og bygningsloven § 11. 

PLANPROGRAM

Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplan for Lindesnes kommune 2017-2030, arealdelen 27. april 2017. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne.

Planprogram for kommuneplanen, vedtatt april 2017

Godkjenning av planprogram, kommunestyret 27.04.2017 

 

 • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me