Type kulturminner

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Kulturminneplan for Lindesnes

Lindesnes kommunestyre vedtok 19 april  en kulturminneplan for "gamle" Lindesnes kommune. Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på kulturminnene. Bevaring av de tradisjonelt anerkjente kulturminnene står sentralt, men også nye typer kulturminner er trukket
fram som viktige for framtida.

Kulturminneplan for Lindesnes

Kulturminneplan - Handlingsdel

Kulturminneplan for Mandal

Mandal bystyre vedtok 15. juni 2017 en kulturminneplan for Mandal kommune. Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på kulturminnene.  

Kulturminneplan for Mandal

Kulturminneplan for Marnardal

Marnardal kommunestyret vedtok 8. mars 2016 kulturminneplan for Marnardal kommune. Kulturminneplanen har som formål å fokusere på de oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en helhetlig kulturminneforvaltning.

Kulturminneplan for Marnardal