Det er bygd om lag 1,3 kilometer gang- og sykkelvei fra Jåbekk industriområde til havneområdet i Strømsvika, i tillegg til utbedring av fylkesveien på samme strekning.

Ifølge Agder fylkeskommune startet byggingen av gang- og sykkelveien til Strømsvika i august 2019. Det har vært arbeidet med å utbedre deler av eksisterende fylkesvei og etablere ny gang- og sykkelvei fra Jåbekk industriområde og fram til avkjørselen til Strømsvika.

Nå blir det tryggere for gående og syklende på strekningen, både de som skal til havneområdet, Skjernøya og mot Tregde.