Gang- og sykkelveien knytter grendene Snig og Rødberg sammen med Vigeland. For myke trafikanter er det nå sammenhengende vei fra Snig til Vigeland. Gang- og sykkelveien går langs den tungt trafikkerte fylkesvei 460 med både tungtransport til GE, pendlertrafikk, lokaltrafikk og turisttrafikk ut til Spangereid og fyret. Myke trafikanter får nå en trygg vei, og ikke minst skolevei, til og fra Vigeland.

Lindesnes kommune takker Agder Fylkeskommune med underleverandører for vel utført arbeid!