Hva har du lov til?

Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur. Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Allemannsretten gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. Du kan høste av naturen; plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk. Allemannsretten gir også rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. 

Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen. Noen aktiviteter er så belastende for grunneieren og naturen at de ikke kan regnes blant allemannsrettene, som f. eks. paintball.

De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.

Innmark og utmark

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark.

Innmark er

  • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
  • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
  • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Utmark er

  • alt som ikke er innmark
  • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn