Illustrasjon hovedinngang helsehus og omsorgsboliger Illustrasjon Bølgeblikk arkitekter as

Illustrasjon Bølgeblikk Arkitekter AS

- Prosjektet har høye klimaambisjoner og kommunen fortjener ros for dette. Nå ser vi fram til å komme i gang med samspillet med kommunen og vi gleder oss til å dele av vår kompetanse og våre erfaringer fra andre plusshus. Sammen skal vi utvikle et flott prosjekt for framtidige brukere, ansatte og for Lindesnes kommune, sier konserndirektør for Bygg i Skanska, Tor Arne Midtskogen.

Lindesnes kommune og valgt entreprenør Skanska Norge AS er nå i gang med samspillsfasen. Det betyr at startskuddet for videreutvikling til et ferdig forprosjekt går i gang.

- Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med ulike brukergrupper og utredningsgrupper. Ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og lovpålagte kommunale råd skal delta i arbeidet. Innbyggerne skal selvfølgelig involveres og få mulighet til å gi innspill, før saken skal til politisk behandling, forteller rådmann og prosjektansvarlig Kyrre Jordbakke.

Hvis kommunestyret går inn for at helsehus og omsorgsboliger skal bygges, vil omsorgsboligene stå klare i 2025/2026 og helsehuset i 2027/2028.

Les mer og se film om helsehus og omsorgsboliger i Lindesnes kommune HER.

Nasjonal oppmerksomhet for plusshus

Jordbakke er overbevist om at bygget vil få nasjonal oppmerksomhet for sine klima- og miljøløsninger.

- Vi skal blant annet gjenbruke materialer fra dagens bygg og ha solcellepanel på alle tak. For å optimalisere energiløsningen og redusere energiforbruket, skal det lages en felles energisentral med energieffektiv varmepumpe som henter ut varme fra lokale grunnbrønner. På denne måten vil det planlagte nybygget produsere 20% mer energi enn det bruker og det regnes derfor som et plusshus, forteller han.

Det er Bølgeblikk Arkitekter som er arkitekt. Andre aktører i prosjektgruppen er Grindaker Landskapsarkitekter, Multiconsult, Brannrådgiveren, TT Anlegg, Egeland Rør, OneCo og Agder Ventilasjon.

Illustrasjon Bølgeblikk Arkitekter AS Overblikk.jpg

Illustrasjon Bølgeblikk Arkitekter AS

Haster å komme i gang

Helse- og omsorgstjenestene i hele landet står overfor store utfordringer. Fram mot 2040 vil antall innbyggere over 80 år dobles og flere vil ha behov for helsehjelp. Samtidig fødes færre barn og det blir færre i yrkesaktiv alder.

- For å møte denne utviklingen vrir vi tjenestene fra reparasjon og store, inngripende tiltak til forebyggende tiltak og mer egenmestring. Helsehuset er et viktig grep for å få til dette og sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne våre. I tillegg til å ta i bruk dagens ledige plasser, må vi bygge nye omsorgsboliger, korttidsplasser og dagsenterplasser. Starter vi ikke nå, vil vi få store kapasitetsutfordringer. Derfor haster det å komme i gang, forteller Jordbakke.

Når kommunen planlegger og bygger nytt tas det utgangspunkt i kunnskap om befolkningsutvikling og helseutvikling.

Innhold i byggene

På Orelunden i Mandal planlegges et helsebygg med 72 nye omsorgsboliger og base for helsepersonell. Omsorgsboligene er planlagt ferdig høsten 2025/vinter 2026.

Samlokalisert med omsorgsboligene planlegges et nytt helsehus. Helsehuset blir et kraftsenter med samlokaliserte helsetjenester rettet inn mot akuttmedisin, behandling, rehabilitering, aktiv forebygging og mestring, samordning og koordinering. Helsehuset planlegges ferdig høsten 2027/vinter 2028. 

Per nå planlegges det for dette innholdet:               

  • 48 korttidsplasser for behandling og rehabilitering
  • Legevakt
  • Blodbank (spesialisthelsetjenesten)
  • Ambulanse (spesialisthelsetjenesten)
  • Tre dagaktivitetssentre
  • Frisklivsentral, fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler
  • Psykisk helsetjeneste (kommune og spesialisthelsetjenesten)
  • Tjenestetildeling og koordinering av helse og omsorgstjenester
  • Sentralt i 1.etasje skal det være en stor vestibyle, kafe/kantine, møteplasser for frivillige lag og organisasjoner
  • Familiens hus (opsjon)

Eksempelbilder Bølgeblikk arkitekter, fotografert av Melissa Hegge.JPGEksempelbilder Bølgeblikk Arkitekter, fotografert av Melissa Hegge