Ansvarsgruppe og individuell plan (IP)

Ansvarsgrupper er ofte knyttet opp mot en Individuell Plan (IP). IP er en rettighet for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester har iht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 7.  

Ansvarsgruppen ledes av en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

Formål

Sikre barn, ungdom og voksne med langvarige og sammensatte funksjonsvansker et godt totaltilbud med nødvendig tverrfaglig og tverretatlig samarbeide og mest mulig effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Bruker og eventuelt pårørende/verge skal sikres tverrfaglig samarbeid og en koordinator i kommunen. 

Omfang

Ansvarsgruppen samles på bakgrunn av behov. Det er vanlig med 1-2 møter pr. Halvår, men kan også forekomme oftere ved behov.