Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Råd for organiserte fritidsaktiviteter

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer, og at man samles i faste grupper. 

Arrangementer:

På innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune er det lov med maksimalt 50 personer.

På innendørs arrangementer med faste, tilviste sitteplasser, kan det være maksimalt 100 personer tilstede. Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet

Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Det er laget anbefalinger for arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Disse ligger på folkehelseinstituttets nettsider. 

Aktiviteter for voksne

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Kommunen prioriterer aktiviteter for barn og unge, og leier ikke ut sine lokaler på skolene til voksne eller privatpersoner.

Les mer om lag og foreningers bruk av lokaler på skolene og hallene i kommunen her. 

Private sammenkomster

Sammenkomster i private hjem, hager eller hytter

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem i for eksempel barnebursdag. Her finner du tips om feiring av barnebursdag.

Private sammenkomster på offentlig sted (leid/lånt lokale)

Det er lov å være inntil 10 personer innendørs og inntil 20 personer utendørs. Dette defineres som et arrangement, og omfatter:

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Arrangøren skal

 • Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig.
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • Servering av alkohol kan bare skje ved bordservering til gjester som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00

På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. 

Offentlige arrangementer innendørs

Med offentlig arrangement menes:
 1. Idrettsarrangement (ikke treninger)
 2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino  (ikke øvelser og treninger) 
 3. Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter  og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol.
 4. Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. Varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner

Med offentlig sted menes:

Sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Antall deltakere:

 • På innendørs arrangementer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser, er det tillatt med 10 personer.
 • På innendørs arrangementer med faste, tilviste sitteplasser, kan det være maksimalt 100 personer tilstede. 
 • Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. 
 • På innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune er det lov med maksimalt 50 personer.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Ansvarlig arrangør

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Dette kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal

 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Sørge for at syke ikke er til stede.
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.

1-metersregelen gjelder:

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.
Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt, se covid-19 forskriften §13 c for hvilke grupper som er unntatt.

Offentlige arrangementer utendørs

 • Det kan være inntil 200 personer tilstede på offentlige arrangementer utendørs. Dette kan være for eksempel idrettsarrangementer, utendørs konserter, utendørs markeder og messer.
 • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer hvor publikum har faste, tilviste sitteplasser. Disse må være fordelt i grupper på inntil 200 personer. 
 • Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Praktiske tips til gjennomføring av arrangementer

Matservering

Det er egne veiledere for serveringssteder hvor man kan få tips om hvordan man serverer mat på en trygg måte.

 • Det tryggeste er å ha folk som deler ut tallerkener med mat og skjenker drikke, enten ved bordene eller et sted hvor folk henter mat og drikke i puljer.
 • Ved buffet er det overflater som berøres av mange, så da bør man ha sprit og bruke dette før og etter man forsyner seg. Les mer om trygg servering fra buffet.

Tilberedning av kald og varm mat:

Det er viktig at de som skal tilberede maten har god håndhygiene. De må være friske og være nøye med renholdet. Bør ha kunnskap om de generelle smittevernreglene.

Betaling:

Det er tryggest med elektronisk betaling med bankkort eller VIPPS. Dersom kontanter brukes kan den som tar imot betaling bruke hansker, og den som evt. mottar vekslepenger kan sprite hendene. 

Oversikt over deltakere:

Det er ingen krav om påmelding til arrangementer, men det kan være praktisk. Ved utendørs arrangementer der det er naturlig at folk kommer og går, kan være vanskelig å få oversikt og ha ei navneliste. Men det er et krav at arrangør har oversikt over deltakere også ved utendørsarrangementer. Dersom det er snakk om utendørs salgsboder er det ikke naturlig å føre ei liste med navn.

Arrangementer på sykehjem eller lignende:

Kommunen er veldig forsiktige med hvem vi slipper inn på sykehjemmet på grunn av smitterisikoen for beboerne, men det er opp til det enkelte sykehjemmet å vurdere dette. Vi anbefaler at dere tar kontakt med leder på sykehjemmet for å drøfte om det er  mulig å gjennomføre arrangementet. Leder på sykehjemmet kan rådføre seg med kommuneoverlegen

Hva er et stort nok lokale?

Det må være mulig å holde avstandsreglene. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Lag gode systemer for å unngå køer. Ved mer enn 10 deltakere må deltakerne holde seg til den tilviste plassen gjennom hele arrangementet.

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Det innebærer å gjøre en risikovurdering og vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet og hvilke tiltak som er nødvendige for få til en forsvarlig gjennomføring. Det er derfor viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Nyttige lenker

Begravelse og bisettelse

I en innendørs begravelse og bisettelse gjelder de nasjonale reglene og du kan ha maksimalt 100 personer tilstede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. 

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat arrangement på offentlig sted og du kan ha 10 personer tilstede. 

Registrering av besøkende på skjenkesteder

Serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk for alle gjester som samtykker til det. Listene skal slettes etter 14 dager. Lindesnes kommune oppfordrer serveringssteder uten skjenkebevilling til å gjøre det samme. En god oversikt over hvem som har vært tilstede på serveringssteder er til god hjelp i arbeidet med smittesporing.  Les mer her.