Råd for sammenkomster i private hjem, hager eller hytter

 • Vi anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 

På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon for befolkningen. 

Private sammenkomster på offentlig sted med inntil 20 personer

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler kan maksimalt ha 20 personer tilstede.

Med private sammenkomster menes: sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. Eksempler: bursdager, seremonier, firmafester og julebord.

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig.
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • Sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.

Offentlige arrangementer på offentlig sted

 • På offentlige arrangementer på offentlig sted er det tillat med 50 personer uten fastmonterte seter.
 • På offentlige arrangementer på offentlig sted er det tillat med inntil 200 personer hvis publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
 • Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. 

Arrangøren skal

 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • Sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.

Med inntil 200 personer menes:

Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

For arrangementer som varer over lengre tid:

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

1-metersregelen gjelder:

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.
 
Unntak fra 1-metersregelen på arrangementer:

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt. Se fullstendig oversikt over når arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes i Covid 19 forskriftens § 13 c.

Med arrangement menes:

 1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. Seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. Varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.

Med offentlig sted menes:

 • Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • Lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Inntil 600 deltakere på utendørsarrangementer

Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Dette gjelder arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Inntil videre er innendørs arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. 

Praktiske tips til gjennomføring av arrangementer

Matservering

Det er egne veiledere for serveringssteder hvor man kan få tips om hvordan man serverer mat på en trygg måte.

 • Det tryggeste er å ha folk som deler ut tallerkener med mat og skjenker drikke, enten ved bordene eller et sted hvor folk henter mat og drikke i puljer.
 • Ved buffet er det overflater som berøres av mange, så da bør man ha sprit og bruke dette før og etter man forsyner seg. Les mer om trygg servering fra buffet.

Tilberedning av kald og varm mat:

Det er viktig at de som skal tilberede maten har god håndhygiene. De må være friske og være nøye med renholdet. Bør ha kunnskap om de generelle smittevernreglene.

Julemesse med salg av lodd og varer:  

Ved salg av varer kan man for eksempel plassere varene bak, slik at folk ikke tar på alle tingene, men at du som selger kan vise fram varene. Åresalg; bruke papir eller ha samme årer gjennom flere trekninger.

Betaling:

Det er tryggest med elektronisk betaling med bankkort eller VIPPS. Dersom kontanter brukes kan den som tar imot betaling bruke hansker, og den som evt. mottar vekslepenger kan sprite hendene. 

Når er man syk?

Ved nyoppståtte luftveissymtomer og dårlig almenntilstand kan man ikke delta.

Oversikt over deltakere:

Det er ingen krav om påmelding til arrangementer, men det kan være praktisk. Ved utendørs arrangementer der det er naturlig at folk kommer og går, kan være vanskelig å få oversikt og ha ei navneliste. Men det er et krav at arrangør har oversikt over deltakere også ved utendørsarrangementer. Dersom det er snakk om utendørs salgsboder er det ikke naturlig å føre ei liste med navn.

Arrangementer på sykehjem eller lignende:

Kommunen er veldig forsiktige med hvem vi slipper inn på sykehjemmet på grunn av smitterisikoen for beboerne, men det er opp til det enkelte sykehjemmet å vurdere dette. Vi anbefaler at dere tar kontakt med leder på sykehjemmet for å drøfte om det er  mulig å gjennomføre arrangementet. Leder på sykehjemmet kan rådføre seg med kommuneoverlegen

Hva er et stort nok lokale?

Det må være mulig å holde avstandsreglene. Lag gode systemer for å unngå køer. Lurt at folk har fast plass gjennom hele arrangementet.

 

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Som arrangør skal du ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.

Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan de skal overholde kravene til gjennomføring og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Lurer du på noe? 

Er du i en risikogruppe?

Følg rådet om minst én meter avstand til andre, men hold gjerne større avstand hvis det er mulig. Du anbefales å være mest mulig hjemme og begrense antall personer du har nær kontakt med.

Råd til risikogrupper og deres pårørende

Arrangementer for barn og unge av lengre varighet

Det er laget anbefalinger for arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Disse ligger på folkehelseinstituttets nettsider. Der finner du også skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse og sjekkliste for godt smittevern.

 

Krav om registrering av besøkende på skjenkesteder

Fra 12. oktober må alle serveringssteder med skjenkebevilling registrere navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk på alle sine gjester, og slette listene etter 10 dager. Lindesnes kommune oppfordrer serveringssteder uten skjenkebevilling til å gjøre det samme. Les mer her.