Sammen med andre

Nå har vi lov til å være opptil 20 personer sammen i en gruppe. Vi ber dere være ekstra nøye med å følge smittevernanbefalingene:

 • vask hender
 • hold avstand – 1 meter
 • vær hjemme hvis du er syk

Her finner du flere generelle smittevernråd

Er du i risikogruppe?

Følg rådet om minst én meter avstand til andre, men hold gjerne større avstand hvis det er mulig. Du anbefales å være mest mulig hjemme og begrense antall personer du har nær kontakt med.

Råd til risikogrupper og deres pårørende

Arrangementer for inntil 200 personer på offentlig sted

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted med inntil 200 personer.

 • Det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
 • Det må holdes avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det er lurt at alle som kommer spriter hendene før de kommer inn.
 • Arrangør må sørge for at ikke syke deltar på arrangementer.
 • Arrangør må ha oversikt over hvem som er tilstede. Dette er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Lister over deltakere skal slettes etter 10 dager.

Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Med arrangement menes:

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
 • kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser eller prøver.
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Steder som omfattes:

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Veiledere:

Arrangementer for barn og unge av lengre varighet

Det er laget anbefalinger for arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Disse ligger på folkehelseinstituttets nettsider. Der finner du også skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse og sjekkliste for godt smittevern.

 

Planlegging og risikovurdering

For alle arrangementer må gjennomføringen planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement med inntil 50 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til smittevern  skal overholdes, og om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet.

Det er laget to tabeller for risikovurdering av arrangementer som er nyttig for deg som planlegger et arrangement.

Tabell 1: Risikofaktorer og tiltak

Risikofaktor 

Vurdering 

Risikoreduserende tiltak 

Smittespredning av covid-19 i kommunen 

Ved lokal smittespredning er det stor risiko for smitte ved arrangementer 

Avlyse / utsette 

Webinar eller lignende hvis mulig 

Internasjonal deltagelse 

Internasjonal deltagelse øker risiko for smitte. Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene 

Sikre god informasjon 

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet 

Deltagere med samfunnskritiske oppgaver 

For arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet 

Sikre god informasjon 

Webinar eller skypemøte 

Hygienetiltak 

Risikogrupper 

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 

Sikre god informasjon 

Hygienetiltak   

Innendørs eller utendørs arrangement 

Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs 

Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende  tiltak 

Antall deltagere / utøvere / publikum 

  

Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte. Avstandskrav (minimum en meter mellom personer) må overholdes.
 

Begrense antall 

Redusere nærkontakt, for eksempel ved å redusere antall publikum, regulere publikumsområder, øke antall toaletter 

Åpent arrangement 

Det vil være usikkerhet rundt antall, tilstedeværelse av personer fra utbruddsområder, risikogrupper og annet.

Åpent arrangement er per nå ikke tillatt 

Kartlegge og estimere antall 

Begrense antall deltagere hvis mulig 

Matservering / alkoholservering 

Matserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere effekt av smitteverntiltak 

Hygienetiltak 

Øke kapasitet på antall serveringssteder og spiseplasser eller eventuelt avvikle hele eller deler av serveringstilbudet 

Transport 

Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt 

Øke kapasitet på transport 

Sikre godt renhold på transportmidler 

Varighet på arrangementet 

Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning 

Vurdere å korte ned arrangementet 

Hvis man svarer «ja» på spørsmålene 1-4 nedenfor, bør man vurdere om gjennomføring av arrangementet er forsvarlig. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, utgjør arrangementet lav risiko for smittespredning.

Tabell 2: Verktøy for risikovurdering av arrangementer

Risikofaktor 

Ja 

Nei 

Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes 

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen 

 

 

 

2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden 

 

 

 

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) 

 

 

 

4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) 

 

 

 

5. Innendørs arrangement 

 

 

 

6. Høy tetthet mellom deltagerne /utøvere/publikum 

 

 

 

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon) 

 

 

 

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig 

 

 

 

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker 

 

 

 

10. Alkoholservering 

 

 

 

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport 

 

 

 

12. Langvarig arrangement 

 

 

 

Plan for gjennomføring av arrangementet

Hvis man etter risikovurderingen bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Generelle tiltak for å redusere smitterisiko:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter).  Se Rengjøring og desinfeksjon

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Kommunikasjon med kommuneoverlegen/smittevernlegen ved behov. Send epost til korona@lindesnes.kommune.no.
 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. Se Avstand, karantene og isolering
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter. Arrangør bør derfor ha oversikt over deltagerne.
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter ved  arrangementer som går over flere dager. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Ved større arrangementer må arrangøren ha en plan for dette i samråd med kommuneoverlegen/smittevernlegen.

Arrangementer med flere enn 200 personer

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. Muligheten for å øke fra 200 personer og opp mot 500 personer vil bli vurdert månedlig. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer med over 500 personer før tidligst 1. september 2020.