Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. Det er viktig at smittevernreglene følges.

Råd for organiserte fritidsaktiviteter

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Leir og aktiviteter av lengre varighet (gjelder for barn, unge og voksne) 

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300. Det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Les med om dette på folkehelseinstituttets nettsider. 

Kommunen prioriterer aktiviteter for barn og unge, og leier ikke ut sine lokaler på skolene til voksne eller privatpersoner.

Les mer om lag og foreningers bruk av lokaler på skolene og hallene i kommunen her. 

Aktiviteter for voksne

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. For voksne anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Flere grupper kan samles på samme trenings/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Unntak fra 1-meters regelen

 • dersom det er nødvendig for å utøve aktiviteten, gjelder både inne og ute. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. 
 • ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, gjelder både utendørs og innendørs. 
 • for voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere på utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. 

Sammenkomster i private hjem, hager eller hytter

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 • Vi anbefaler maks 20 gjester på besøk. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs. 

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort i barnehagen eller på skolen selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

​​​Definisjon av beskyttet

 • Fullvaksinerte
 • De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har hatt Covid-19-sykdom de siste 6 månedene 

 På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon.

Private sammenkomst på offentlig sted

Private sammenkomster på offentlig sted defineres som et arrangement. Dette kan være sammenkomster for familie, venner og bekjente, sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.

Med offentlig sted menes sted  for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Dette er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, som for eksempel hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Det er tillatt med inntil 100 personer både innen- og utendørs. 

Regler for gjennomføring av arrangementer må følges.

 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.

Offentlige arrangementer på offentlig sted

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

Med offentlig arrangement menes  

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs

 • Det er tillatt med opptil 400 personer. (200 x 2 kohorter)
 • Ved faste, tilviste plasser er det tillatt med opptil 1000 personer. (500 x 2 kohorter)
 • Det forusettes at man kan holde 1 meters avstand

Antall deltakere på offentlige arrangementer utendørs

 • Utendørs opptil 800 personer (200 x 4 kohorter)
 • Opptil 200 personer utendørs (fordelt på 4 kohorter á 500 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Det er tillatt med flere personer med testing eller koronasertifikat

Kommunen tester ikke personer som skal delta på arrangementer, men kan være behjelpelig med å få tak i tester til arrangører.

Spesielt for barn og unge:

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 

Med offentlig sted menes:

Sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Ansvarlig arrangør

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Dette kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal

 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Sørge for at syke ikke er til stede.
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.

1 meters avstand

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.
Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være tilstede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Les flere råd om arrangementer her. 

Praktiske tips til gjennomføring av arrangementer

Matservering

Det er egne veiledere for serveringssteder hvor man kan få tips om hvordan man serverer mat på en trygg måte.

 • Det tryggeste er å ha folk som deler ut tallerkener med mat og skjenker drikke, enten ved bordene eller et sted hvor folk henter mat og drikke i puljer.
 • Ved buffet er det overflater som berøres av mange, så da bør man ha sprit og bruke dette før og etter man forsyner seg. Man bør også unngå trengsel ved buffeten.

Tilberedning av kald og varm mat:

Det er viktig at de som skal tilberede maten har god håndhygiene. De må være friske og være nøye med renholdet. Bør ha kunnskap om de generelle smittevernreglene.

Betaling:

Det er tryggest med elektronisk betaling med bankkort eller VIPPS. Dersom kontanter brukes kan den som tar imot betaling bruke hansker, og den som evt. mottar vekslepenger kan sprite hendene. 

Oversikt over deltakere:

Det er ingen krav om påmelding til arrangementer, men det kan være praktisk. Arrangør må ha oversikt over deltakere også ved utendørsarrangementer, selv om dette er krevende på arrangementer der folk kommer og går. Dersom det er snakk om utendørs salgsboder, valgkampstand e.l. er det ikke naturlig å føre ei liste med navn.

Arrangementer på sykehjem eller lignende:

Vi anbefaler at dere tar kontakt med leder på sykehjemmet for å drøfte om det er mulig å gjennomføre arrangementet. Leder kan rådføre seg med kommuneoverlegen

Hva er et stort nok lokale?

Det må være mulig å holde avstandsreglene. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Lag gode systemer for å unngå køer. 

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Det innebærer å gjøre en risikovurdering og vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet og hvilke tiltak som er nødvendige for få til en forsvarlig gjennomføring. Det er derfor viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Nyttige lenker

Smittevernveiledere

Her finner dere lenker til smittevernveiledere  for idretten, musikkøvelser, frivillighet, konserter og arrangementer, musikk og scenekunstinstitusjoner, bibliotek, kino, kulturskole og museum .

Registrering av besøkende på skjenkesteder

Serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk for alle gjester som samtykker til det. Listene skal slettes etter 14 dager. Lindesnes kommune oppfordrer serveringssteder uten skjenkebevilling til å gjøre det samme. En god oversikt over hvem som har vært tilstede på serveringssteder er til god hjelp i arbeidet med smittesporing.  Les mer her.