Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. Det er viktig at smittevernreglene følges.

Råd for organiserte fritidsaktiviteter

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer, og at man samles i faste grupper. 

Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Det er laget anbefalinger for arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Disse ligger på folkehelseinstituttets nettsider. 

Kommunen prioriterer aktiviteter for barn og unge, og leier ikke ut sine lokaler på skolene til voksne eller privatpersoner.

Les mer om lag og foreningers bruk av lokaler på skolene og hallene i kommunen her. 

Aktiviteter for voksne

Voksne kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. 

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. 

Flere grupper kan samles på samme trenings/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Offentlige arrangementer på offentlig sted

For å unngå smittespredning mellom ulike steder ber vi alle om å være forsiktige, og ikke delta på arrangementer i andre kommuner med mye smitte.  Det innebærer også at dersom du kommer fra en kommune med høy smitte, er det viktig at du ikke oppsøker arrangementer i vår kommune.

Med offentlig arrangement menes  

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs

 • Det er tillatt med opptil 50 personer.
 • Ved faste, tilviste plasser er det tillatt med opptil 200 personer.
 • Det forusettes at man kan holde 1 meters avstand

Antall deltakere på offentlige arrangementer utendørs

 • Utendørs opptil 200 personer
 • Opptil 600 personer utendørs (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Spesielt for barn og unge:

På innendørs idretts- og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år, fra samme kommune, er det lov med inntil 100 personer.

Med offentlig sted menes:

Sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Ansvarlig arrangør

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Dette kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal

 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • Sørge for at syke ikke er til stede.
 • Skrive ned navn og kontaktinformasjon for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.

1 meters avstand

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.
Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt, se covid-19 forskriften §13 c for hvilke grupper som er unntatt.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være tilstede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Sammenkomster i private hjem, hager eller hytter

 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra de du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. 
 • Vi anbefaler maks 10 gjester på besøk. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. 
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs. 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort i barnehagen eller på skolen.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet

​​​Definisjon av beskyttet

 • Fullvaksinerte
 • De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato godkjent laboratoriemetode.

 På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon.

Private sammenkomst på offentlig sted

Private sammenkomster på offentlig sted defineres som et arrangement. Dette kan være sammenkomster for familie, venner og bekjente, sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.

Med offentlig sted menes sted  for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Dette er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, som for eksempel hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Det er tillatt med 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere.

Regler for gjennomføring av arrangementer må følges.

 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.

 

Praktiske tips til gjennomføring av arrangementer

Matservering

Det er egne veiledere for serveringssteder hvor man kan få tips om hvordan man serverer mat på en trygg måte.

 • Det tryggeste er å ha folk som deler ut tallerkener med mat og skjenker drikke, enten ved bordene eller et sted hvor folk henter mat og drikke i puljer.
 • Ved buffet er det overflater som berøres av mange, så da bør man ha sprit og bruke dette før og etter man forsyner seg. Les mer om trygg servering fra buffet.

Tilberedning av kald og varm mat:

Det er viktig at de som skal tilberede maten har god håndhygiene. De må være friske og være nøye med renholdet. Bør ha kunnskap om de generelle smittevernreglene.

Betaling:

Det er tryggest med elektronisk betaling med bankkort eller VIPPS. Dersom kontanter brukes kan den som tar imot betaling bruke hansker, og den som evt. mottar vekslepenger kan sprite hendene. 

Oversikt over deltakere:

Det er ingen krav om påmelding til arrangementer, men det kan være praktisk. Ved utendørs arrangementer der det er naturlig at folk kommer og går, kan være vanskelig å få oversikt og ha ei navneliste. Men det er et krav at arrangør har oversikt over deltakere også ved utendørsarrangementer. Dersom det er snakk om utendørs salgsboder er det ikke naturlig å føre ei liste med navn.

Arrangementer på sykehjem eller lignende:

Kommunen er veldig forsiktige med hvem vi slipper inn på sykehjemmet på grunn av smitterisikoen for beboerne, men det er opp til det enkelte sykehjemmet å vurdere dette. Vi anbefaler at dere tar kontakt med leder på sykehjemmet for å drøfte om det er  mulig å gjennomføre arrangementet. Leder på sykehjemmet kan rådføre seg med kommuneoverlegen

Hva er et stort nok lokale?

Det må være mulig å holde avstandsreglene. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Lag gode systemer for å unngå køer. Ved mer enn 10 deltakere må deltakerne holde seg til den tilviste plassen gjennom hele arrangementet.

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Det innebærer å gjøre en risikovurdering og vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet og hvilke tiltak som er nødvendige for få til en forsvarlig gjennomføring. Det er derfor viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Nyttige lenker

Smittevernveiledere

Her finner dere lenker til smittevernveiledere  for idretten, musikkøvelser, frivillighet, konserter og arrangementer, musikk og scenekunstinstitusjoner, bibliotek, kino, kulturskole og museum .

Begravelse og bisettelse

I en innendørs begravelse og bisettelse gjelder de nasjonale reglene og det kan være opp til 200 personer tilstede med faste, tilviste plasser på selve seremonien.  

Registrering av besøkende på skjenkesteder

Serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk for alle gjester som samtykker til det. Listene skal slettes etter 14 dager. Lindesnes kommune oppfordrer serveringssteder uten skjenkebevilling til å gjøre det samme. En god oversikt over hvem som har vært tilstede på serveringssteder er til god hjelp i arbeidet med smittesporing.  Les mer her.