Representantens viktigste oppgave blir å sørge for at barn og unges interesser og hensynet til barn og unges beste blir ivaretatt tidlig i kommunens plansaker. Syvertsen er ansatt i rådmannens stab.

Barn og unges representant skal være objektiv og uavhengig. Representanten vil på et tidlig tidspunkt ha innsikt og rett til å uttale seg i de deler av planleggingen som berører barn og unge. Det er opprettet et planforum for å få belyst saker så tidlig som mulig. Rolle- og prosessbeskrivelse er under utarbeidelse.

Barn og unges representant skal ha god kontakt ut mot ulike fagområder og koordinator-stillinger i kommunen, blant annet kommunalsjefer, folkehelse, SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge) og barne- og ungdomskoordinator.

Lang og bred erfaring

Anne har lang erfaring og bred kompetanse innen planarbeid og frivillig arbeid med barn og unge. Hun hadde blant annet ansvar for kommuneplanens arealdel i Lindesnes kommune, og var med på å lage Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for nye Lindesnes kommune.

I tillegg til å ivareta denne funksjonen, er Anne beredskapskoordinator og har hatt en sentral rolle i kommunens håndtering av koronaviruset.

- Det blir interessant og spennende å jobbe for å ivareta barn og unges interesser. Det å arbeide for barns beste og trygge og gode oppvekstmiljøer er noe av det viktigste arbeidet vi kan gjøre for at vår kommune skal bli en god kommune å bo i, forteller Anne.

En uredd stemme

Både politikere og barne- og ungdomsrådet har kommunisert at de ønsker en person i denne rollen som ikke er redd for å si sin mening.

- Vi har fått en uredd stemme som ikke er redd for å si ifra. Det er en av grunnene til at Anne passer i denne rollen. Hun er ikke redd for å være tydelig og si imot, og står støtt i tøffe saker, sier rådmann Kyrre Jordbakke.

Evaluering

Nå gjennomfører vi kommunestyrets vedtak og følger opp rådene som ble gitt i evalueringen av ordningene som har vært.

For å sikre at ordningen fungerer godt vil rådmannen evaluere ordningen årlig, og rapportere til kommunestyret i årsrapporten.