Kommunens beredskap ved ekstremvær

Kommunen vil arbeide for å sikre at tjenester kan leveres for å sikre liv og helse og slik at krisen i minst mulig grad rammer innbyggerne. Kommunen vil sikre kommunale bygg og eiendommer, småbåthavner, kommunale veier og områder og sikre rydding av trær, snø eller annet som er til hinder eller fare.

Egenberedskap ved flom

  • Sjekk at dreneringer holdes åpne for løv og kvister, og vær oppmerksom på sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget.
  • Vær påpasselig ved ferdsel på veier som er rammet av oversvømmelse. Ikke la barn leke i flomvann. Store nedbørsmengder og flom kan føre til at kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien. Dette gjelder også i underganger hvor både rist og sluk kan ha blitt flyttet på grunnet store vannmengder. Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.
  • Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver eller bekker med stor vannføring. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. 

Egenberedskap ved kraftig regn og snø

  • Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett.
  • Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.
  • Ved kraftig snøfall, pass på at tak skuffes for å unngå fare.

Egenberedskap ved kraftig vind

  • Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort. Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom.
  • Husk også å sikre båter godt.

Ansvar for varsling og evakuering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom, skred og ras. 

Politiet vil i alle situasjoner være ansvarlig for evakuering dersom liv og helse er i fare. Politi og kommune vurderer og koordinerer eventuell SMS-varsling til dem som oppholder seg i et utsatt eller rammet område. Kommunen støtter nødetatene ved enhver form av ekstremvær, eller annen krisesituasjon, for å sikre liv og helse.

Ved flom, skred og ras kan kommunens kriseledelse oppfordre til evakuering av utsatte områder i samarbeid med politiet. 

Nyttige nettsteder ved ekstremvær

Råd om egenberedskap:

 
sikkerhverdag.no  Oppdaterte råd og konkrete forlag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. Rådene de gir har vært ute på bred høring og er forankret hos aktuelle myndigheter. 

Vær og natur:

 
Varsom.no Varsler natur-farer som flom, jordskred og snøskred.
Yr.no Værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt.
Met.no Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt.
Aenett.no Informasjon om strømstans.

Vei og trafikk: 

 
Vegvesen.no Trafikkmeldinger fra Statens vegvesen.
Akt.no Informasjon om bussruter.
Lindesnes kommune Informasjon om brøyting i kommunen.

Politi

 
Politiet.no/agder Informasjon fra Agder politidistrikt.

Tele- og databrudd:

 
  Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes. 

Viktige telefonnummer ved ekstremvær

Legevakt 116 117
  38 27 85 55
Nødnummer – ved fare for liv og helse  
Brannvesenet 110
Politiet 112
Ambulanse 113
Ikke-akutte henvendelser til nødetatene  
Brannvesenet 38 27 01 10
Politiet 02800
Sykehuset 90 61 06 00
Kommunens innbyggertorv 38 25 70 00
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Flomvarsling  40 43 60 00 (08-21 alle dager)
Jordskredvarsling  40 02 87 77 (08-21 alle dager)
Agder Energi Nett Feilmelding: 38 60 72 72
Pårørendetelefon Det er vanligvis politiets ansvar å betjene telefon for pårørende ved katastrofer og store hendelser. Hvis kommunen oppretter en slik tjeneste selv, er det kommunens sentralbordnummer 38 25 70 00 som skal benyttes.