Egenerklæring

To av de tre kommunene som slo seg sammen 01.01.20, Mandal og Lindesnes, har hatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (null-konsesjon) før sammenslåing. Forskriftene gjelder fortsatt for det geografiske området som utgjorde den tidligere kommunen. 
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må sendes inn også for boligeiendommer/ tomter utenfor forskriftens virkeområde (tidligere Marnardal kommune). Bruk da skjema som du finner på Landbruksdirektoratet sine nettsider, LDIR 360, og kryss av for at eiendommen ligger utenfor forskriftens geografiske virkeområde, felt 9 side 2.

Boligeiendommer i Lindesnes

Politikerne i den nye kommunen vil ta stilling til hvordan dette skal gjøres framover, og ny forskrift vil komme på høring, men enn så lenge er det altså som før kommunesammenslåingen.

Det er verdt å merke seg at tidligere Mandal kommune har nedsatt konsesjonsgrense for boliger som er eller har vært benyttet som helårsbolig og bolig under oppføring på tomt regulert til boligformål. Tidligere Lindesnes kommune har det samme som Mandal, men i tillegg er ubebygde tomter regulert til boligformål inkludert i forskriften.

Slik finner du ut hvilken av de tre sammenslåtte kommunene eiendommen tidligere lå i:
Eiendommer i tidligere Mandal kommune har gårdsnummer mellom 1 og 299, eiendommer i tidligere Lindesnes kommune har gårdsnummer fra 300 til 599.

I tidligere Marnardal er det ikke nedsatt konsesjonsgrense.

Forskrifter

Forskriftene under gjelder eiendommer med totalareal mellom 0 og 100 daa/ mål.