Hvorfor boplikt?

Lindesnes kommune har nedsatt konsesjonsgrense/boplikt for å hindre at boliger benyttes som fritidsboliger. Reglene gjelder i hele kommunen, unntatt på øyer uten veiforbindelse.

Hvordan oppfylle boplikten?

Som fast bosetting regnes at eieren eller andre er registrert bosatt på eiendommen i tråd med reglene i Folkeregisterloven. Skatt Sør kan gi veiledning om Folkeregisterloven.

Hva er konsekvensen for deg som vil kjøpe bolig?

Boligeiendom, som ellers kan overtas konsesjonsfritt og uten boplikt, kan i Lindesnes bare overtas konsesjonsfritt hvis kjøper forplikter seg til å sørge for fast bosetting innen ett år.

Men: Nær slekt kan overta boligeiendom og benytte den til fritidsformål forutsatt at familien har hatt hjemmel til eiendommen i minst fem år. Figuren nedenfor viser hvem som regnes som «nær slekt».

A 4BlOpthaWsZAAAAAElFTkSuQmCC

Samboere i ekteskapslignende forhold, jf. arveloven § 28 a, og deres nære familie er omfattet på samme måte som ektefeller.

Hvilke eiendommer er omfattet av reglene om boplikt/nedsatt konsesjonsgrense?

  • Eiendommer som er i bruk som helårsbolig
  • Eiendommer som har vært i bruk som helårsbolig

Dette kan for eksempel være boliger i regulerte boligfelt, leiligheter, boliger på små landbrukseiendommer og frittliggende boliger på fradelte tomter.

I områder som er regulert til boligformål er det boplikt på:

  • Eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, bl.a. bolig under oppføring
  • Ubebygd tomt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – hvis du skal sørge for bosetting innen ett år.

Fyll ut skjemaet LDIR-356, Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. Det er veiledning for utfylling på skjemaets side 3 og 4.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes kommunen for registrering. Du må ha mottatt kommunens bekreftelse på at egenerklæringen er registrert før du kan sende skjøtet til Kartverket for tinglysing. 

Det må søkes konsesjon for eiendommen hvis:

  • kjøper vil søke om fritak fra boplikten
  • kjøper vil søke om utsatt frist for tilflytting
  • kjøper ser at det ikke lar seg gjøre å sørge for fast bosetting innen ett år når det nærmer seg fristen for tilflytting

Fyll ut skjema LDIR-359, Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. Bruk feltet for tilleggsopplysninger side 3 for å begrunne søknaden. Det er veiledning for utfylling på skjemaets side 3 og 4. (Dette skjemaet skal også benyttes for ubebygd eiendom i område avsatt til Landbruk, Natur og Friluftsliv samt Reindrift (LNFR) i kommuneplanen).

Ved kjøp av eiendom der boplikten/nedsatt konsesjonsgrense ikke gjelder, skal skjema LDIR-360 brukes. I Lindesnes kommune gjelder forskrift om nedsatt konsesjonsgrense ikke på øyer uten veiforbindelse til fastlandet. Skjema LDIR-360 skal også brukes hvis eiendommen er bebygd og større enn 100 mål/dekar, eller har mer enn 35 mål/dekar dyrket jord.

Trykk her for å komme til skjemaene på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Diverse

Eiendom med utleieenhet
Det er tilstrekkelig med helårsbosetting enten i hoveddelen eller utleiedelen av boligen. Boplikten kan ikke oppfylles ved kortvarig utleie, utleie av feriebolig e.l., men må ha helårsbosetting som formål.  

Seksjonert bolig
Det må være fast bosetting i hver boenhet.

Eiendom med flere boenheter, f.eks. flere bolighus på samme tomt
Det er tilstrekkelig med fast bosetting i en av boligene. 

Alternative måter å levere søknaden på: