Om Covid-19 fondet

  • Stortinget bevilget 19. juni 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som del av nasjonal krisepakke fase 3 for 2020 i forbindelse med koronapandemien. Agders andel av tilskuddet er på 34,8 millioner kroner.
  • Tilskuddet er en engangsbevilgning. Det skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • Det er viktig at midlene gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. Agder fylkeskommune forventer også at tildelingene er i tråd med føringer og mål i Regionplan Agder 2030.
  • Agder fylkeskommune har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å fordele midlene uavkortet videre til kommunene.

Hvem kan søke?

Alle som driver bedrift og næring i Lindesnes kan søke om tilskudd fra fondet.

Når kan du søke?

Det kan søkes om midler fra fondet hele året.

Når behandles søknaden?

Søknaden behandles fortløpende.