Det er staten som har pålagt alle kommuner å følge opp at regelverk og vedtak etterleves, enten det dreier seg mot virksomheter eller enkeltpersoner. Kommunene har derfor en covid-19 kontrollør eller et team. I Lindesnes kommune har vi en kontrollør som veileder og gir råd til butikkeiere og næringsaktører om et godt smittevern.

- Det er en styrke og en trygghet for alle at vi har en kontrollør som kan reise rundt og veilede og føre tilsyn, slik at vi kan legge best mulig til rette for et godt smittevern i samfunnet. Kontrolløren er ikke ute etter å ta noen, men først å fremst å veilede og gi råd, påpeker næringssjef Kjell Rune Olsen.

Covid-19 kontrolløren besøker, veileder og fører tilsyn både med serveringssteder, butikker, treningssentre og andre steder hvor flere folk samler seg, som for eksempel ved offentlige og private arrangementer i offentlige og/eller leide lokaler.

Overholdelse av karanteneplikten

Kontrolløren fører også tilsyn med at karantene- og isolasjonsplikten overholdes, spesielt ved innreise til Norge. Kontrolløren kan bistå Arbeidstilsynet i tilsyn med bedrifter som er oppgitt som ansvarlige ved innreisekarantene, og kan også følge opp kommunens innbyggere og deres karanteneplikter.

Grove overtredelser kan bli bøtelagt

Rollen som covid-19 kontrolløren har, dreier seg hovedsakelig om å veilede og gi råd om godt smittevern. Overtredelse av smittevernloven eller Covid-19 forskriften er straffbart, og brudd på regelverket kan politianmeldes. Politiet er ansvarlig for videre etterforskning og eventuell straffeforfølgning. Grove overtredelser kan bli bøtelagt.