Priser Lindesnes 2021

Første versjon av prisregulativ

Barnehage - moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt i forskrift. Det er 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for det andre barnet og 50% for tredje, eller flere barn.

Øvrige moderasjonsordninger innvilges etter søknad på eget skjema:

-  Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

 • Barnehageplassen skal maks koste 6% av husholdningens samlede brutto inntekt, dvs. inntil kr 592 167,-. Gjelder fra 1. januar 2021.

Gratis kjernetid

 • Inntektsgrensen for ordningen vil være kr. 583 650,- fra 1. august 2021

Barnehage - opphold pr. antall dager

Du betaler pr måned for 11 måneder (juli er betalingsfri). Kostpenger fastsettes lokalt og kommer i tillegg.

Barnehagesatser pr. oppholdstid - pris for 2021

Dager pr. uke

Kr. pr. mnd.

Kostpenger

5 dager pr uke

Kr 3 230,-

Kr 360,-

4 dager pr uke

Kr 2 907,-

Kr 290,-

3 dager pr uke

Kr 2 261,-

Kr 220,-

 Lindesnes kommune følger Stortingets maksimalgrense for foreldrebetaling. 

Brøyting - private veier i Marnardal

Dette gjelder kun allerede inngåtte avtaler i gamle Marnardal kommune. Ingen privat brøyting i øvrige kommuner. Ordningen forslås avviklet i løpet av høsten 2021. Beløpene er inkl. mva.

Prisliste for brøyting - 2021

Brøyting av private veger over 100 meter.

Pris inkl mva

Gebyr må betales av alle fastboende på vegen for å få brøyting. Gebyret faktureres 2 ganger per år med 50% av årsgebyret.

6 910,-

Byggesaker

Prisliste for behandling av byggesaker - 2020

Gebyr byggesaker

Pris inkl mva

Timespris

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 400,-   

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. Pbl. § 20-3

Bolig og fritidsbolig

Bygg med en boenhet

19 600,-

Tillegg pr boenhet

7 000,-

Makspris

70 000,-

Tilleggs-bygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.)

4 200,-

Til-, på- og underbygg, ombygging

12 600,-

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenhet bolig/fritidsbolig

12 600,-

Øvrige bygg (næring, tjenesteyting, større driftsbygninger etc.)

Pris pr m2 BRA

140,-

Minstepris

9 800,-

Makspris

84 000,-

Makspris for enkle bygg (lagerbygg, driftsbygninger og lignende)

28 000,-

Andre tiltak

Trafikk-/samferdselsanlegg
(veg, parkering, kaianlegg etc.)

19 600,-

Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, øvrige bygg (inkl. anneks, større kvist), /konstruksjoner (mur, levegg, basseng, brygge, etc.)

9 800,-

Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift

16 800,-

Rivning av bygninger med bruksareal mindre enn 100 m².

8 400,-

Rivning av bygninger med bruksareal mer enn 100 m².

11 200,-

Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, pipe e.l.

4 200,-

Søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. Pbl. § 20-4

Mindre tiltak

Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10§ 3-1 (eks tilbygg <50m2, frittliggende garasje/uthus <70m2

9 800,-

Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter §20-4 e) e.l.) < 15 m2 tilbygg, nybygg

4 200,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000m2)

9 800,-

Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner

4 200,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

4 200,-

Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

4 200,-

Oppretting/endring av matrikkelenhet

9 800,-

Tillegg ved fradeling av flere tomter samtidig fra og med tomt nr. 2, arealoverføring og fradeling av tilleggsareal

4 200,-

Makspris

46 200,-

Tiltak som krever tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet, se pbl. § 21-5

Tilleggsgebyr for tiltak som krever at kommunen må hente inn tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet (f.eks. arbeidstilsynet, kulturminnemyndighet, jordlovmyndighet mv. – jf. SAK10 § 6-2.

4 200,-

Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19

Dispensasjoner

Dispensasjon fra pbl. § 1-8 (forbud mot tiltak i strandsonen)

32 200,-

Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for mindre tiltak på bebygde bolig/fritidseiendommer (f.eks. tilbygg/uthus/anneks inntil 15m2, maks 8m fra hovedbygg)

18 200,-

Dispensasjon - kompliserte saker (nye enheter/ større tiltak etter § 20-3 og/ eller byggegrense vann/ vassdrag og flere dispensasjoner)

18 200,-

Dispensasjon - mindre kompliserte saker 

14 000,-

Dispensasjon - enkle saker (mangelfull utnyttelse, planer uten/ feil byggegrense etc + disp fra TEK)

5 600,-

Tillegg

Utgår - innlemmet i disp. gebyrene

0,-

Generelt

Andre tiltak

Behandling av fravik fra tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd

4 200,-

Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. Lokal godkjenning.

2 800,-

For hver igangsettingstillatelse

4 200,-

Endring av tillatelse – mindre tiltak iht § 20-4

4 200,-

Endring av tillatelse – større tiltak iht § 20-3

9 800,-

Midlertidig brukstillatelse

2 800,-

Merarbeid som følge av avvik påvist ved tilsyn eller ulovlighetsoppfølging

For oppfølging av avvik påvist ved tilsyn eller saksbehandling i forbindelse med etter-godkjenning av tiltak som er påbegynt eller utført uten at det foreligger nødvendig tillatelse faktureres det for medgått tid. Minstesats er lik ordinært gebyr for det aktuelle tiltaket.

1 400,-

Merarbeid knyttet til mangler i søknad dekkes inn etter medgått tid.

1 400,-

Dagsenteropphold

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Dagsenteropphold (eldre og personer med demens)

Kr 134,- pr dag

Deling og oppmåling av eiendom

Prisliste for behandling av deling- og oppmålingssaker - 2021

Type sak

Pris

Timespris

Timepris for arbeid etter matrikkelloven

1 232,-

Opprettelse av matrikkelenhet

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn (fradeling)*

areal fra 0 – 2000 m²

22 183,-

tillegg for areal fra 2000 - 5000 m2, pr påbegynt daa

739,-

tillegg for areal fra 5000 - 25000 m2, pr påbegynt daa

493,-

tillegg for areal fra 25000 m2 og mer, pr påbegynt daa

370,-

Hvis oppmålingsforretning kan gjennomføres uten oppmøte i marka jf. Matrikkelloven § 40, settes gebyret til: 

14 000,-

Ved opprettelse av 2 eller flere tilgrensende tomter samtidig fra samme eiendom gis 10 % reduksjon på oppmålingsgebyret til og med den 9. tomten. Tilsvarende ved opprettelse av 10 eller flere tomter gis 25 % reduksjon på oppmålingsgebyret fra og med den 10. tomten. Grensejustering som gjennomføres samtidig med opprettelse av ny tomt gis 50 % reduksjon på gebyr for grensejustering.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (oppmålingsforretning)*

areal fra 0 – 750 m² pr. påbegynt daa

22 194,-

tillegg for areal fra 751 - 2000 m²-

-

areal fra 2000 m²– økning pr påbegynt daa

-

Hvis matrikulering gjennomføres uten oppmålingsforretning, settes  gebyret til 

14 000,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon (krav)

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

areal fra 0 – 50 m²

8 627,-

areal fra 51 – 250 m²

9 859,-

areal fra 251 – 2000 m²

11 092,-

areal fra 2001 m² – økning pr påbegynt daa

739,-

Opprettelse av anleggseiendom*

volum fra 0 – 2000 m³

19 718,-

volum fra 2001 m³ – økning pr påbegynt 1000 m³.

2 465,-

Registrering av jordsameie*

Gebyr for registrering av jordsameie (faktureres etter medgått tid)

-

Festetomt

 

Etablering av punktfeste/omgjøring av oppmålt festetomt til grunneiendom

14 789,-

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning jf. matrikkelloven § 35 og matrikkelloven § 6 andre ledd

* I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

3 081,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering (etter medgått tid)

 

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

areal fra 0 – 250 m²

9 859,-

areal fra 251 – 500 m²

11 092,-

Anleggseiendom

volum fra 0 – 250 m3

9 859,-

volum fra 251 – 1000 m3

11 092-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

areal fra 0 – 2000 m²

17 254,-

tillegg for areal fra 2000 - 5000 m², pr påbegynt daa

739,-

tillegg for areal fra 5000 - 25000 m², pr påbegynt daa

493,-

tillegg for areal fra 25000 m² og mer, pr påbegynt daa

370,-

Anleggseiendom

volum fra 0 – 250 m³

17 254,-

volum fra 251 – 500 m³

18 486,-

volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på

863,-

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

7 398,-

For overskytende grensepunkter, pr punkt

739,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

9 864,-

For overskytende grensepunkter, pr punkt

863,-

Tinglysing

Gebyr fastsatt av staten (lovbestemt beløp) - elektronisk innsending

540,-

Dokumentavgift ved arealoverføring (2,5% av kjøpesum- lovbestemt beløp)

 

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider (lovbestemt beløp)

175,-

Matrikkelbrev over 10 sider (lovbestemt beløp)

350,-

Produkt

Pris inkl. mva

Grunnkart med eiendomsgrenser (PDF/utskrift)

125,-

Flyfoto (PDF/utskrift)

125,-

Naboliste/eierliste

250,-

Meglerpakke (eiendomsopplysning)

Pris inkl. mva

Meglerpakke (eiendomsopplysning samlet)

2 697,-

Byggesaksdokumenter

1 000,-

Kommunale avgifter (ikke renovasjon)

456,-

Tilknytningsopplysninger: vei, vann og kloakk

375,-

Eiendomsinformasjon med kart, vann og avløpskart

281,-

Arealplanopplysninger med kart og bestemmelser

469,-

Matrikkelrapport

250,-
   

Restanseopplysninger kommunale avgifter

262,-

Feiing, slam og renovasjon/avfall

Prisliste for feiing, slam og renovasjon - 2021

Type tjeneste

Pris inkl mva

Feier/tilsynsgebyr

 425,-

Gebyr slamavskiller (tømmes 2. hvert år)

  1 375,-

Gebyr slamavskiller (tømmes 4. hvert år, inntil 4 m3)

690,-

Gebyr tette tanker hus inntil 6 m3

3 450,-

Gebyr tette tanker hus inntil 8 m3

4 150,-

Gebyr tette tanker fritidsbolig inntil 8 m3

4 150,-

Gebyr tette tanker hus inntil 12 m3

6 900,-

Gebyr tette tanker fritidsbolig inntil 12 m3

6 900,-

Gebyr minirenseanlegg inntil 4 m3

2 750,-

Gebyr minirenseanlegg inntil 4 m3, tømming 2. hvert år

1 375,-

Tømming per m3 utover betalt gebyr

660,-

Slamtømming med båt inntil 12 m3 (kun transport)

4 170,-

Standard renovasjon m/parpirsekk/nedgravde løsninger

3 470,-

Standard renovasjon m/papirdunk

3 570,-

Standard renovasjon m/papirsekk

3 470,-

Delt minimumsløsning

2 600,-

Delt minimumsløsning m/hjemmekompostering

2 100,-

Fellesløsninger minimum

2 600,-

Renovasjon med hjemmekompostering

2 950,-

Hytterenovasjon

2 000,-

Renovasjon- og slamgebyrene er beregnet i henhold til regelverk om selvkostprinsippet for kommunale gebyr. 

Fellingsavgift - type dyr

Prisliste for felling av dyr - 2021

Felling av type dyr

Pris inkl mva  

Fellingsavgift elg, voksen

Kr 577,-

Fellingsavgift elg, kavl

Kr 340,-

Fellingsavgift hjort, voksen

Kr 442,-

Fellingsavgift hjort, kalv

Kr 268,-

Festeavgift pr. gravplass

Prisliste kirkegårder/kirke - 2021

Begravelse/kremasjon

Pris

Festeavgift pr grav pr år

200,-

Det er kommunen som fastsetter festeavgift, jf. gravferdsloven § 21.

Full kost ved opphold i omsorgsbolig

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Full kost: frokost, lunsj, middag og kveldsmat *

Kr 4 603,- pr mnd.

*gjelder primært til beboere i omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Husleie, utleie og utlån

Husleie for kommunale boliger prisjusteres i henhold til den enkelte avtalen.

Leiepriser for utleie og utlån av idrettshaller, idrettsanlegg, grendehus, kommunale lokaler o.l. er justert opp med 2.7%.

Kart og nabolister

Grunnkart med eiendomsgrenser (pdf/utskrift)  Kr. 125,- inkl. mva
Flyfoto (pdf/utskrift) Kr. 125,- inkl. mva
Naboliste/eierliste Kr. 250,- inkl. mva

 

Idrettsanlegg - leie av

Priser på bruk av haller vil bli avgjort i politisk sak i løpet av våren.

Kulturskolen - moderasjonsordninger

 • 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to
 • 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

Elever som går i talentprogrammene lørdagsskolen eller TUP, innvilges 40 min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Kulturskolen - undervisning

Kontingentsatser kulturskolen 2021

Type undervisning

Pris per semester

Pris per år

Kontingent soloundervisning 20 min

1 590,-

3 180,-

Kontingent soloundervisning 40 min (innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2 675,-

5 350,-

Kontingent gruppeundervisning

1 280,-

2 560,-

Friplass (søkes om ved å merke av i eget felt på søknadsskjemaet)

0,-

0,-

Instrumentleie

300,-

600,-

Materialkostnader

300,-

600,-

*Elever som går i talentprogrammene lørdagsskolen eller TUP, innvilges 40 min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Leie av gjesterom - Helse- og omsorgstjenester

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Leie av gjesterom på Lindesnes omsorgssenter

Kr 277,- pr døgn

 

Leie av Giert Karis plass

Hele plassen pr dag (+ strøm) Kr 600,-
Deler av Giert Karis plass Avtales utfra arealbruk
Foreninger med inntektsbringende aktivitet Avtales utfra arealbruk
Foreninger/lag Gratis

Leie av torvplass

Årsplass – dagtid  Kr. 6 900,- +strøm
Dagplass  Kr. 200,- + kr. 50,- i strøm (ved bruk) pr. dag
Giert Karis plass Kr. 600,- pr. dag.
Ved leie av deler av plassen avtales prisen pr. dag utfra arealforbruk.
Foreninger/lag Gratis

Middag/ grøt

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021
Middag med hjemkjøring/ spise annet sted enn kafeen, med vedtak (uten mva) Kr 101,- pr stk.
Middag med hjemkjøring/spise annet sted enn kafeen, uten vedtak (15% mva) Kr 115,- pr stk.
Grøt med hjemkjøring/ spise annet sted enn kafeen, med vedtak (uten mva) Kr 50,- pr stk
Grøt med hjemkjøring/spise annet sted enn kafeen, uten vedtak (15% mva) Kr 57,- pr stk

Meglerpakke/Eiedomsopplysninger

Produkt

Pris inkl. mva

Meglerpakke, eiendomsopplysninger samlet Kr. 2 697,- 
Byggesaksdokumenter Kr. 1 000,- 
Kommunale avgiftyer (ikke renovasjon) Kr. 456,- 
Tilknytningsopplysninger: vei, vann og kloakk Kr. 375,- 
Eiendomsinformasjon med kart, vann og avløpskart Kr. 281,-
Arealplanopplysninger med kart og bestemmelser Kr. 469,-
Matrikkelrapport, uansett antall sider Kr. 250,-
   
Restanseopplysninger kommunale avgifter Kr. 262,-

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 300

 

Opphold i institusjon - Helse- og omsorgstjeneste

Hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.6.11, og i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 §§ 3 og 4.

Opphold i institusjon - pris inkl. mva for 2021

Maksimal egenbetaling for langtidsopphold

Kr 101 000,- pr mnd.**

Fribeløp før beregning av egenbetaling for langtidsopphold

Kr 9 000,- *

Egenandel for korttidsopphold

Kr 175,- pr døgn *

Egenandel for dag- eller nattopphold

Kr 95,- pr dag eller natt *

Fribeløp ved ufrivillig opphold på dobbeltrom ved langtidsopphold (pr. år)

Kr 42 900 pr år *

*Satsene fastsettes endelig i statsbudsjettet

**Økningen på kr. 61 000 skyldes at satsen ikke er regulert på mange år. Økningen får ingen praktisk betydning for beboerne på kommunens sykehjemsplasser. Beløpsgrensen representerer en månedlig kurdøgnpris, som er det maksimale kommunen kan kreve i egenbetaling.

Plansaker

Prisliste for behandling av plansaker - 2021

Gebyr plan

Pris inkl mva

Timespris

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 335,-

Oppstart

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

40 000,-

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14

Behandling av planforslag, jf. Pbl §§ 12-10,12-11

Grunngebyr per planforslag

Inntil 5 dekar

106 808,-

Over 5 inntil 20 dekar

120 159,-

Over 20 dekar

133 510,-

Tilleggsgebyr: Regulert til bolig- og fritidsbolig

Per ny boenhet

2 670,-

Makspris

350 000,-

Tilleggsgebyr: Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)

Per 100 m2 BRA

1 335,-

Makspris

350 000,-

Øvrige tillegg

Planer innenfor 100-metersbeltet til sjø

110 000,-

Fortetting av byggeområder allerede regulert til bebyggelse, eller avsatt til bebyggelse i kommuneplan

106 808,-

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14

39 000,-

Endringer av planforslag, jf. pbl. § 12-14

For behandling av forslag til endringer jf. pbl. § 12-14, 2.ledd, per planforslag

50 000,-

Endringer, hvor det kan fattes delegert vedtak av administrasjonen (medgått tid)

33 780,-

Praktisk bistand/opplæring i daglige gjøremål - Helse og omsorgstjeneste

Inntektsgrensene under er basert på grunnbeløp i folketrygden (G) pr 01.05.2020 kr. 100 853,-. 

Prisliste for praktisk bistand og opplæring - pris inkl. mva. for 2021

Netto inntekt (beløp)

Betaling pr måned

Inntil kr 201 706 (2 G)

Kr 210,- *

Kr 201 709 - 302 559 (2-3 G)

Kr 770,-

Kr 302 559 – 403 412 (3-4 G)

Kr 1 695,-

Kr 403 412 – 504 265 (4-5 G)

Kr 2 203,-

Kr 504 265 (over 5 G)

Kr 3 204,-

*Satsen fastsettes i statsbudsjettet.


For brukere med et lavt månedlig hjelpebehov betales hjelpen etter en timepris på kr 330,- inntil man når betalingstaket for vedkommende inntektsgruppe.

Gebyrene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.11, og i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 §§ 8,9 og 10.

Seksjonering

Prisliste for behandling av seksjoneringssaker - 2021
Type sak Pris inkl. mva
Seksjonering uten befaring, inntil 3 seksjoner 5 649,-
Tillegg pr. seksjon fra seksjon 4 616,-
Befaring 2 466,-

 

Skjenkebevilling - salg, skjenking og ambulerende bevilling

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 740,- for salg og kr 5 400,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Bevillingsgebyr pr. liter

Salg

Gebyr per vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 1

0,22 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 2

0,61 kr pr vareliter

Skjenking

Gebyr per vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 1

0,50 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 2

1,32 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 3

4,36 kr pr vareliter

Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Ambulerende bevilling

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.


Bevillingsgebyr følger forskrift om omsetning av alkohol for 2005-06-08-538 Kapittel 6. Bevillingsgebyr.

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

Skolefritidsordning (SFO) - moderasjonsordninger

Følgende moderasjonssatser gjelder etter søknad;

 • 20% søskenmoderasjon for yngste barn. Det gis ingen søskenmoderasjon på kostpenger.
 • For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldrene. 
 • Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt innvilges etter søknad. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn i heltid på SFO 1. og 2. trinn, gjeldende fra 1. august 2020 og for barn i heltid i SFO på 3. og 4. trinn fra 1. august 2021.

Skolefritidsordning (SFO) - opphold pr. antall dager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg.

SFO-satser pr. oppholdstid - pris for 2021
Dager pr uke Kr per mnd Kostpenger pr mnd
5 dager pr uke 2 650,- 230,-
4 dager pr uke 2 434,- 190,-
3 dager pr uke 1 900,- 145,-
2 dager pr uke 1 520,- 105,-
Ferie- og fridager (undervisningsfrie dager) pr dag 100,-  
Kjøp av ekstradager barn med sfo tilbud pr dag 205,-  
Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) pr dag 105,-  

 

Tjenester for hjemmeboende - helse -og omsorgstjenester

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Vask av privat tøy for hjemmeboende *

Kr 500,- pr mnd.

Leie av sengetøy for hjemmeboende *

Kr 137,- pr mnd.

Rengjøringsutstyr for hjemmeboende*

Kr 70,- pr mnd.

*gjelder primært til beboere i omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Transport

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Transport til og fra aktivitetshuset Hesland

Kr 25,- pr tur

Trygghetsalarm

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2021

Trygghetsalarm (service/vedlikehold)

Kr 283,-pr mnd.

Utslipp og forurensing

Prisliste for behandling av utslipp- og forurensingssaker - 2021

Type sak

Pris inkl mva

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 400,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller under § 12-4

 

 • Utslipp til gråvann

9 800,-

 • Utslipp til tett tank

7 000,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, enkel sak

14 000,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, middels sak

19 600,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, komplisert sak

28 000,-

 • endring av søknad om utslipp

4 200,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller inn under § 13-4

 

 • enkel sak

42 000,-

 • middels sak

70 000,-

 • komplisert sak

98 000,-

 • svært komplisert sak

126 000,-

 • endring av søknad om utslipp

4 200,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller inn under § 15-4

 

 • søknad om utslipp av oljeholding avløp

9 800,-

 • medgått tid, pr time

1 400,-

 • minstesats

2 800,-

 

 

Sikring at forurensningsloven blir fulgt

 

 • timesats

1 400,-

 

 

Terrenginngrep i områder med forurenset grunn

 

 • enkel sak

14 000,-

 • middels sak

28 000,-

 • komplisert sak

42 000,-

 • Svært komplisert sak

56 000,-

Medgått tid, timepris

 

 • timepris

1 400,-

Vann og avløp

Prisliste inkl. mva for vann- og avløpstjenester - 2021

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

 Enhet/antall

Vann

Avløp

Bolig- og fritidseiendom

Per boenhet

1 218,-

1 704,-

Annet enn boligeiendom:

 

 

 

 • Kategori 1 (0-300) m3

1

1 218,-

1 704,-

 • Kategori 2 (301-1000) m3

3

3 654,-

5 112,-

 • Kategori 3 (1001-3.000) m3

6

7 308,-

10 224,-

 • Kategori 4 (3.001-6.000) m3

12

14 616,-

20 448,-

 • Kategori 5 (6.001-20.000) m3

24

29 232,-

40 896,-

 • Kategori 6 (20.001-50.000) m3

50

60 900,-

85 200,-

 • Kategori 7 (50.001-150.000) m3

70

85 260,-

119 280,-

 • Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3

150

182 700,-

255 600,-

Målt forbruk (kr/m3). Alle abonnenter

 

12,03,-

26,90,-

Tilknytningsgebyr (kr). Sats per boenhet/bruksenhet

 

10 000,-

10 000,-

Forholdstall for forbruksgebyr stipulert etter bruksareal: 1,20

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

 • Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet

Vannmålerleie (kr/år)

 

 

 

 • Sats per vannmåler

 

           250,-

 

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

 •  Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen:  kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

 •   Når kommunen foretar avstengning eller påsetting:  kr 2.000,- per gang per eiendom.

Hvordan regne ut gebyret

Målt forbruk (150 m3):

Vann:     1 218 kr + (150 m3 x 12,03 kr/m3) + 250 kr = 3 273 kr

Avløp:    1 704 kr + (150 m3 x 26,90 kr/m3) = 5 739 kr

 

Stipulert forbruk (120 m2 BRA = 144 m3):

Vann:     1 218 kr + (120 m2 x 1,2 x 12,03 kr/m3) =  2 950 kr

Avløp:    1 704 kr + (120 m2 x 1,2 x 26,90 kr/m3) =  5 578 kr

 

Nærings- og kombinasjonseiendom (4.500 m3):

Vann:     (1 218 kr x 12) + (4.500 m3 x 12,03 kr/m3) + 250 kr = 69 001 kr

Avløp:    (1 704 kr x 12) + (4.500 m3 x 26,90 kr/m3) = 141 498 kr

Vei og grønt

Gravegebyr og gebyr for arbeidsvarslinger - 2021

Gebyr for saksbehandling av gravesøknad: 
Gebyr for saksbehandling som inkluderer behandling og godkjenning av søknad og ferdigmelding. 

Gebyr for behandling av gravesøknader:  2 500,-
Gebyr for graving uten godkjent søknad (2x ordinært gebyr) 5 000,-
   
Gebyr for behandling av arbeidsvarslingsplan: 
Gebyr for saksbehandling i forbindelse med søknad om godkjent arbeidsvarslingsplan. 
ebyr for behandling av arbeidsvarslingsplaner:  750,-