Priser Lindesnes 2020

Første versjon av prisregulativ

Idrettsanlegg - leie av

Priser på bruk av haller vil bli avgjort i politisk sak i løpet av våren.

Barnehage - moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt i forskrift. Det er 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.

Andre moderasjon innvilges etter søknad på eget skjema dersom:

 • barnehageplassen koster mer enn 6% av husholdningens samlede brutto inntekt, dvs. inntil kr 574 759,-. Gjelder fra 1. januar 2020.
 • 2, 3, 4 og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage pr uke dersom den samlede inntektsgrensen ikke overskrider k.r 566 100 (gjelder fra 1. august 2020).

Barnehage - opphold pr. antall dager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg.

Barnehagesatser pr. oppholdstid - pris for 2020

Dager pr. uke

Kr. per mnd.

Kostpenger

5 dager pr uke

Kr 3 135,-

Kr 350,- (justert fra 01.08.19)

4 dager pr uke

Kr 2 822,-

Kr 280,-

3 dager pr uke

Kr 2 195,-

Kr 210,-

 Lindesnes kommune følger Stortingets maksimalgrense for foreldrebetaling. 

Brøyting - private veier i Marnardal

Dette gjelder kun allerede inngåtte avtaler i gamle Marnardal kommune. Ingen privat brøyting i øvrige kommuner. Ordningen vurderes på nytt i løpet av 2020.  

Prisliste for brøyting - 2020

Brøyting av private veger over 100 meter.

Pris inkl mva

Gebyr må betales av alle fastboende på vegen for å få brøyting. Gebyret faktureres 2 ganger per år med 50% av årsgebyret.

6 910,-

Byggesaker

Prisliste for behandling av byggesaker - 2020

Gebyr byggesaker

Pris inkl mva

Timespris

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 100,-   

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. Pbl. § 20-3

Bolig og fritidsbolig

Bygg med en boenhet

15 400,-

Tillegg pr boenhet

5 500,-

Makspris

61 600,-

Tilleggs-bygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.)

3 300,-

Til-, på- og underbygg, ombygging

12 100,-

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenhet bolig/fritidsbolig

8 800,-

Øvrige bygg (næring, tjenesteyting, større driftsbygninger etc.)

Pris pr m2 BRA

100,-

Minstepris

7 700,-

Makspris

77 000,-

Makspris for enkle bygg (lagerbygg, driftsbygninger og lignende)

23 100,-

Andre tiltak

Trafikk-/samferdselsanlegg
(veg, parkering, kaianlegg etc.)

12 100,-

Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, øvrige bygg (inkl. anneks, større kvist), /konstruksjoner (mur, levegg, basseng, brygge, etc.)

7 700,-

Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift

8 800,-

Rivning av bygninger med bruksareal mindre enn 100 m².

6 600,-

Rivning av bygninger med bruksareal mer enn 100 m².

8 800,-

Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, pipe e.l.

3 300,-

Søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. Pbl. § 20-4

Mindre tiltak

Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10§ 3-1 (eks tilbygg <50m2, frittliggende garasje/uthus <70m2

7 700,-

Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter §20-4 e) e.l.) < 15 m2 tilbygg, nybygg

3 300,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000m2)

7 700,-

Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner

3 300,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

3 300,-

Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

3 300,-

Oppretting/endring av matrikkelenhet

7 700,-

Tillegg ved fradeling av flere tomter samtidig fra og med tomt nr. 2, arealoverføring og fradeling av tilleggsareal

3 300,-

Makspris

33 000,-

Tiltak som krever tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet, se pbl. § 21-5

Tilleggsgebyr for tiltak som krever at kommunen må hente inn tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet (f.eks. arbeidstilsynet, kulturminnemyndighet, jordlovmyndighet mv. – jf. SAK10 § 6-2.

3 300,-

Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19

Dispensasjoner

Dispensasjon fra pbl. § 1-8 (forbud mot tiltak i strandsonen)

23 100,-

Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for mindre tiltak på bebygde bolig/fritidseiendommer (f.eks. tilbygg/uthus/anneks inntil 15m2, maks 8m fra hovedbygg)

14 300,-

Dispensasjon fra reguleringsplan

9 900,-

Dispensasjon fra kommuneplan

9 900,-

Dispensasjon fra øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (inkl «ren» § 1-8 disp og enkle dispensasjoner)

3 300,-

Tillegg

Tilleggsgebyr for søknader om dispensasjon som må sendes på høring, jf. pbl. § 19-1

7 700,-

Generelt

Andre tiltak

Behandling av fravik fra tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd

3 300,-

Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. Lokal godkjenning.

2 200,-

For hver igangsettingstillatelse

3 300,-

Endring av tillatelse – mindre tiltak iht § 20-4

3 300,-

Endring av tillatelse – større tiltak iht § 20-3

7 700,-

Midlertidig brukstillatelse

2 200,-

Merarbeid som følge av avvik påvist ved tilsyn eller ulovlighetsoppfølging

For oppfølging av avvik påvist ved tilsyn eller saksbehandling i forbindelse med etter-godkjenning av tiltak som er påbegynt eller utført uten at det foreligger nødvendig tillatelse faktureres det for medgått tid. Minstesats er lik ordinært gebyr for det aktuelle tiltaket.

1 100,-

Merarbeid knyttet til mangler i søknad dekkes inn etter medgått tid.

1 100,-

Dagsenteropphold

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Dagsenteropphold (eldre og personer med demens)

Kr 130,- pr dag

Deling og oppmåling av eiendom

Prisliste for behandling av deling- og oppmålingssaker - 2020

Type sak

Pris inkl mva

Timespris

Timepris for arbeid etter matrikkelloven

1 200,-

Opprettelse av matrikkelenhet

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn (fradeling)*

areal fra 0 – 2000 m²

21 600,-

tillegg for areal fra 2000 - 5000 m2, pr påbegynt daa

720,-

tillegg for areal fra 5000 - 25000 m2, pr påbegynt daa

480,-

tillegg for areal fra 25000 m2 og mer, pr påbegynt daa

360,-

Makspris

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (oppmålingsforretning)*

areal fra 0 – 2 000 m² pr. påbegynt daa

18 000,-

tillegg for areal fra 2000 – 5000 m2, pr påbegynt daa

720,-

tillegg for areal fra 5000 – 25000 m2, pr påbegynt daa

480,-

tillegg for areal fra 25000 m2 og mer, pr påbegynt daa 360,-

Hvis matrikulering gjennomføres uten oppmøte i marka     (kontorforretning), settes  gebyret til 

7 200,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon (krav)

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

areal fra 0 – 50 m²

8 400,-

areal fra 51 – 250 m²

9 600,-

areal fra 251 – 2000 m²

10 800,-

areal fra 2001 m² – økning pr påbegynt daa

720,-

Makspris

 

Opprettelse av anleggseiendom*

volum fra 0 – 2000 m³

19 200,-

volum fra 2001 m³ – økning pr påbegynt 1000m3 .

2 400,-

Registrering av jordsameie*

Gebyr for registrering av jordsameie (Faktureres etter medgått tid) 1 200,-

Festetomt

 

Etablering av punktfeste/omgjøring av oppmålt festetomt til grunneiendom

14 400,-

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning jf. matrikkelloven § 35 og matrikkelloven § 6 andre ledd

Utsettelsesgebyr ved avtale eller søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning som kommer i tillegg til gebyret fastsatt over

3 000,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering (Etter medgått tid)

1 200,-

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

areal fra 0 – 250 m²

9 600,-

areal fra 251 – 500 m²

10 800,-

Anleggseiendom

volum fra 0 – 250 m3

9 600,-

volum fra 251 – 1000 m3

10 800,-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

areal fra 0 – 2000 m²

16 800,-

tillegg for areal fra 2000 - 5000 m2, pr påbegynt daa

700,-

tillegg for areal fra 5000 - 25000 m2, pr påbegynt daa

480,-

tillegg for areal fra 25000 m2 og mer, pr påbegynt daa

360,-

Anleggseiendom

volum fra 0 – 250 m³

16 800,-

volum fra 251 – 500 m³

18 000,-

volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på

840,-

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

6 000,-

For overskytende grensepunkter, pr punkt

720,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

7 200,-

For overskytende grensepunkter, pr punkt

840,-

Grensemerke pr. stykk (ekskl. mva.)

40,-

Tinglysing

Gebyr fastsatt av staten (lovbestemt beløp) -  papirbasert innsending 585,-
Gebyr fastsatt av staten (lovbestemt beløp) - elektronisk innsending 540,-
Dokumentavgift ved arealoverføring (2,5% av kjøpesum- lovbestemt beløp)  

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider (lovbestemt beløp) 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider (lovbestemt beløp) 350,-

Feiing, slam og renovasjon/avfall

Prisliste for feiing, slam og renovasjon - 2020

Type tjeneste

Pris inkl mva

Feier/tilsynsgebyr

 414,-

Gebyr slamavskiller (tømmes 2. hvert år)

  936,-

Gebyr tette tanker hus inntil 8 m3

3 695,-

Gebyr tette tanker fritidsbolig inntil 12 m3

5 536,-

Standard renovasjon m/parpirsekk/nedgravde løsninger

3 337,-

Standard renovasjon m/papirdunk

3 437,-

Minimum fellesløsninger/delt standard dunk

2 500,-

Renovasjon med hjemmekompostering

2 862,-

Hytterenovasjon

1 937,-

Fellingsavgift - type dyr

Prisliste for felling av dyr - 2020

Felling av type dyr

Pris inkl mva  

Fellingsavgift elg, voksen

Kr 562,-

Fellingsavgift elg, kavl

Kr 331,-

Fellingsavgift hjort, voksen

Kr 430,-

Fellingsavgift hjort, kalv

Kr 261,-

Festeavgift pr. gravplass

Prisliste kirkegårder/kirke - 2020

Begravelse/kremasjon

Pris

Festeavgift pr grav pr år

200,-

Det er kommunen som fastsetter festeavgift, jf. gravferdsloven § 21.

Full kost ved opphold i omsorgsbolig

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Full kost: frokost, lunsj, middag og kveldsmat *

Kr 4 480,- pr mnd.

*gjelder primært til beboere i omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Husleie, utleie og utlån

Husleie for kommunale boliger prisjusteres i henhold til den enkelte avtalen.

Leiepriser for utleie og utlån av idrettshaller, idrettsanlegg, grendehus, kommunale lokaler o.l. blir harmonisert i løpet av 2020.

Inntil videre gjelder priser fastsatt i de 3 kommunene for 2019 justert opp med 3,1 %.

Kulturskolen - moderasjonsordninger

 • 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to
 • 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

Elever som går i talentprogrammene lørdagsskolen eller TUP, innvilges 40 min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Kulturskolen - undervisning

Kontingentsatser kulturskolen 2020

Type undervisning

Pris per semester

Pris per år

Kontingent soloundervisning 20 min

1 550,-

3 100,-

Kontingent soloundervisning 40 min

(Innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2 635,-

5 270,-

Kontingent gruppeundervisning

1 250,-

2 500,-

Friplass (Søkes om ved å merke av i eget felt på søknadsskjemaet)

0,-

0,-

Instrumentleie

300,-

600,-

Materialkostnader

300,-

600,-

 

Leie av gjesterom - Helse- og omsorgstjenester

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Leie av gjesterom på Lindesnes omsorgssenter

Kr 270,- pr døgn

 

Leie av Giert Karis plass

Hele plassen pr dag (+ strøm) Kr 600,-
Deler av Giert Karis plass Avtales utfra arealbruk
Foreninger med inntektsbringende aktivitet Avtales utfra arealbruk
Foreninger/lag Gratis

Leie av torvplass

Årsplass – dagtid  Kr. 6 900,- +strøm
Dagplass  Kr. 200,- + kr. 50,- i strøm (ved bruk) pr. dag
Giert Karis plass Kr. 600,- pr. dag.
Ved leie av deler av plassen avtales prisen pr. dag utfra arealforbruk.
Foreninger/lag Gratis

Middag

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020
Middag med hjemkjøring (uten mva) Kr 98,- pr stk.
Middag med hjemkjøring/spise annet sted enn kafeen (15% mva) Kr 112,- pr stk.
Middag - sitte i kafeen og spise (25% mva) Kr 122,- pr stk

Opphold i institusjon - Helse- og omsorgstjeneste

Hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.6.11, og i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 §§ 3 og 4.

Opphold i institusjon - pris inkl. mva for 2020

Maksimal egenbetaling for langtidsopphold

Kr 40 000,- pr mnd.

Fribeløp før beregning av egenbetaling for langtidsopphold

Kr 8 700,- *

Egenandel for korttidsopphold

Kr 170 pr døgn *

Egenandel for dag- eller nattopphold

Kr 90 pr dag eller natt *

Fribeløp ved ufrivillig opphold på dobbeltrom ved langtidsopphold

Kr 41 600 pr år *

*Satsene fastsettes endelig i statsbudsjettet

Plansaker

Prisliste for behandling av plansaker - 2020

Gebyr plan

Pris inkl mva

Timespris

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 300,-

Oppstart

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

29 500,-

Behandling av planforslag, jf. Pbl §§ 12-10,12-11

Grunngebyr per planforslag

Inntil 5 dekar

104 000,-

Over 5 inntil 20 dekar

117 000,-

Over 20 dekar

130 000,-

Tilleggsgebyr: Regulert til bolig- og fritidsbolig

Per ny boenhet

2 600,-

Makspris

300 000,-

Tilleggsgebyr: Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)

Per 100 m2 BRA

1 300,-

Makspris

300 000,-

Øvrige tillegg

Planer innenfor 100-metersbeltet til sjø

104 000,-

Fortetting av byggeområder allerede regulert til bebyggelse, eller avsatt til bebyggelse i kommuneplan

104 000,-

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14

39 000,-

Endringer av planforslag, jf. pbl. § 12-14

For behandling av forslag til endringer jf. pbl. § 12-14, 2.ledd, per planforslag

40 000,-

Endringer, hvor det kan fattes delegert vedtak av administrasjonen (medgått tid)

32 500,-

Praktisk bistand/opplæring i daglige gjøremål - Helse og omsorgstjeneste

Inntektsgrensene under er basert på grunnbeløp i folketrygden (G) pr 01.05.2019 kr 99 858,-. 

Prisliste for praktisk bistand og opplæring - pris inkl. mva. for 2020

Netto inntekt (beløp)

Betaling pr måned

Inntil kr 199 716 (2 G)

Kr 210,- *

Kr 199 717 – 299 574 (2-3 G)

Kr 750,-

Kr 299 575 – 399 432 (3-4 G)

Kr 1 650,-

Kr 399 433 – 499 290 (4-5 G)

Kr 2 145,-

Kr 499 291 (over 5 G)

Kr 3 120,-

*Satsen fastsettes i statsbudsjettet.


For brukere med et lavt månedlig hjelpebehov betales hjelpen etter en timepris på kr 330,- inntil man når betalingstaket for vedkommende inntektsgruppe.

Gebyrene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.11, og i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 §§ 8,9 og 10.

Seksjonering

Prisliste for behandling av seksjoneringssaker - 2020
Type sak Pris inkl. mva
Seksjonering av bygg/eiendom, behandling av søknad i kommunen 5 500,-

 

Skjenkebevilling - salg, skjenking og ambulerende bevilling

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 660,- for salg og kr 5 200,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Bevillingsgebyr pr. liter

Salg

Gebyr per vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 1

0,21 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 2

0,58 kr pr vareliter

Skjenking

Gebyr per vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 1

0,48 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 2

1,26 kr pr vareliter

For alkoholholdig drikk i gruppe 3

4,16 kr pr vareliter

Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Ambulerende bevilling

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370 pr. gang.


Bevillingsgebyr følger forskrift om omsetning av alkohol for 2005-06-08-538 Kapittel 6. Bevillingsgebyr.

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

Skolefritidsordning (SFO) - moderasjonsordninger

Følgende moderasjonssatser gjelder etter søknad;

 • 20% søskenmoderasjon for yngste barn. Det gis ingen søskenmoderasjon på kostpenger.
 • For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5-7. klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldrene.
 • Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn i heltid i SFO på 1. og 2. trinn. Dette gjelder fom 1. august 2020.

Skolefritidsordning (SFO) - opphold pr. antall dager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg.

SFO-satser pr. oppholdstid - pris for 2020
Dager pr uke Kr per mnd Kostpenger pr mnd
5 dager pr uke> 2 580,- 220,-
4 dager pr uke 2 370,- 180,-
3 dager pr uke 1 850,- 140,-
2 dager pr uke 1 480,- 100,-
Ferie- og fridager (undervisningsfrie dager) pr dag 125,-*
270,-**
 
Kjøp av ekstradager barn med sfo tilbud pr dag 200,-  
Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) pr dag 100,-  

*gjelder frem til 01.08.2020 
**gjelder fra 01.08.2020 

Tjenester for hjemmeboende - helse -og omsorgstjenester

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Vask av privat tøy for hjemmeboende *

Kr 487,- pr mnd.

Leie av sengetøy for hjemmeboende *

Kr 133,- pr mnd.

Rengjøringsutstyr for hjemmeboende*

Kr 68,- pr mnd.

*gjelder primært til beboere i omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Transport

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Transport til og fra aktivitetshuset Hesland

Kr 25,- pr tur

Trygghetsalarm

Andre tjenester innen helse og omsorg/velferd - pris inkl. mva. for 2020

Trygghetsalarm (service/vedlikehold)

Kr 275,-pr mnd.

Utslipp og forurensing

Prisliste for behandling av utslipp- og forurensingssaker - 2020

Type sak

Pris inkl mva

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid

1 100,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller under § 12-4

 

 • Utslipp til gråvann

5 500,-

 • Utslipp til tatt tank

3 300,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, enkel sak

7 700,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, middels sak

15 400,-

 • Utslipp av sanitært avløpsvann, komplisert sak

22 000,-

 • endring av søknad om utslipp

3 300,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller inn under § 13-4

 

 • enkel sak

33 000,-

 • middels sak

55 000,-

 • komplisert sak

77 000,-

 • svært komplisert sak

99 000,-

 • endring av søknad om utslipp

3 300,-

Utslippstillatelser - tiltak som faller inn under § 15-4

 

 • søknad om utslipp av oljeholding avløp

7 700,-

 • medgått tid, pr time

1 100,-

 • minstesats

3 300,-

 

 

Sikring at forurensningsloven blir fulgt

 

 • timesats

1 100,-

 

 

Terrenginngrep i områder med forurenset grunn

 

 • enkel sak

11 000,-

 • middels sak

22 000,-

 • komplisert sak

33 000,-

 • Svært komplisert sak

44 000,-

Medgått tid, timepris

 

 • timepris

1 100,-

Vann og avløp

Prisliste inkl. mva for vann- og avløpstjenester - 2020

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

 Enhet/antall

Vann

Avløp

Bolig- og fritidseiendom

Per boenhet

1 550,-

1 870,-

Annet enn boligeiendom:

 

 

 

 • Kategori 1 (0-300) m3

1

1 550,-

1 870,-

 • Kategori 2 (301-1000) m3

3

4 650,-

5 610,-

 • Kategori 3 (1001-3.000) m3

6

9 300,-

11 220,-

 • Kategori 4 (3.001-6.000) m3

12

18 600,-

22 440,-

 • Kategori 5 (6.001-20.000) m3

24

37 200,-

44 880,-

 • Kategori 6 (20.001-50.000) m3

50

77 500,-

93 500,-

 • Kategori 7 (50.001-150.000) m3

70

108 500,-

130 900,-

 • Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3

150

232 500,-

280 500,-

Målt forbruk (kr/m3). Alle abonnenter

 

11,55

22,38

Tilknytningsgebyr vann (kr). Sats per boenhet/bruksenhet

 

       10 000,-

  10 000,-

Tilknytningsgebyr avløp (kr). Sats per boenhet/bruksenhet

  10 000,- 10.000,-

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

 

 

 

 • Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn  utover det første døgnet

Vannmålerleie (kr/år)

 

 

 

 • Sats per vannmåler

 

           250,-

 

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

 

 

 

 •  Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen:  kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

 

 

 

 •   Når kommunen foretar avstengning eller påsetting:  kr 2.000,- per gang per eiendom.

Hvordan regne ut gebyret

Målt forbruk (150 m3):

Vann:     1.550 kr + (150 m3 x 11,55 kr/m3) + 250 kr = 3.532 kr

Avløp:    1.870 kr + (150 m3 x 22,38 kr/m3) = 5.227 kr

 

Stipulert forbruk (120 m2 BRA = 144 m3):

Vann:     1.550 kr + (120 m2 x 1,2 x 11,55 kr/m3) = 3.213 kr

Avløp:    1.870 kr + (120 m2 x 1,2 x 22,38 kr/m3) = 5.092 kr

 

Nærings- og kombinasjonseiendom (4.500 m3):

Vann:     (1.550 kr x 12) + (4.500 m3 x 11,55 kr/m3) + 250 kr = 70.825 kr

Avløp:    (1.870 kr x 12) + (4.500 m3 x 22,38 kr/m3) = 123.150 kr