Taksering og utskriving av eiendomsskatt

Nye kommunale takster for eiendommer i Lindesnes kommune ble behandlet og vedtatt av sakkyndig nemnd i februar 2020. Skattesedler ble sendt ut i slutten av februar.
Takstene gjelder i 10 år, og de indeksreguleres ikke.  Kun eiendommer som endres i løpet av denne tiårsperioden vil bli omtaksert.  Alle andre eiendommer vil ha en uendret takst.

Kommunale takster er fastsatt i henhold til retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Lindesnes kommune.  Eiendommer som er taksert er også befart. 

Boligverdi fra skatteetaten brukes som takstgrunnlag for boliger som har dette, og er ikke befart. Boligverdi fra siste ferdige ligningsoppgjør innhentes årlig.

Endringer av boligverdien innhentes løpende og oppdateres automatisk i vårt eiendomskatteregister.

Frist for å skrive ut eiendomsskatten er 1. mars hvert år.  Det betyr at innen denne dato blir skattesedler sendt ut og skattelister blir lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 3 uker.

Klage

Hvis du mener taksten din er feil, så kan du klage.  Klagefristen er 6 uker etter at skatten er lagt ut til offentlig ettersyn, dvs klagefrist innen ca 15. april.
Det kan klages på taksten hvert år i denne perioden, men det kan ikke klages på samme forhold som det er klagd på tidligere.

En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.

En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Klage på takst rettes til kommunen.

Klage på takst på boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Betaling

Mottatte faktura skal betales selv om du har klagt på taksten/skatten og klagen ikke er ferdig behandlet.  Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Dersom det er problemer med å betale skatten så er det mulig å søke om betalingsutsettelse.  Det er også mulig å søke om nedsettelse eller ettergivelse.  Søknadsskjema finner du nede på siden under SKJEMA.

Fakturering

  • Du får regning på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i april, juni september og november.
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.
  • Eiendomsskatt mellom kr 50 og kr 300 faktureres en gang årlig.
  • For 2020 har 1. og 2. termin for eiendomsskatt næring utsatt betalingsfrist. 1. termin har forfall i juni og 2. termin har forfall i august.

Takst

  • Eiendomsskatten har vært ulik i de tre kommunene som nå er sammenslått. 
  • I 2020 fikk alle skattepliktige eiendommer ny takst.  Dette fordi det er lovbetemt at alle eiendommer skal ha en takst som er fastsatt på likt grunnlag. Takstene gjelder i 10 år, og de indeksreguleres ikke.  Kun eiendommer som endres i løpet av denne tiårsperioden vil bli omtaksert.  Alle andre eiendommer vil ha en uendret takst. 
  • For boliger som har boligverdi fra skatteetaten, benyttes dette grunnlaget som takst for eiendomsskatten.
  • Skattesatsene vil være ulike i en overgangsperiode frem til 2022. Fra 2023 vil det være like skattesatser på like eiendommer. Dette bestemmes av eiendomsskatteloven.

Skattesatser for eiendomsskatt

Skattesatser i perioden fra 2020 til 2023:
Kommune Generell skattesats Diff. Skattesats bolig/fritid
  2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Mandal 3,83 4,67 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00 3,50
Lindesnes 5,50 5,50 5,50 5,50 2,53 2,76 3,00 3,50
Marnardal 7,00 6,50 6,00 5,50 1,00 2,00 3,00 3,50

De tre gamle kommunene hadde forskjellige eiendomsskatt og skattesatser i 2019. Det er lovbestemt at dette må samordnes over en periode på inntil 3 år. Kravene i lovverket medførte at kommunestyret allerede i desember 2019 måtte vedta skattesatsene som skulle gjelde fra 2023, når overgangsordningen er over. 

Kommunestyret har vedtatt at den generelle skattesatsen skal være 5,5 ‰  og den differensierte (for bolig/fritidseiendommer) skal være 3,5 ‰ når overgangsperioden er over, altså f.o.m. 2023. Lovverket bestemmer også hvordan satsene kan økes i overgangsperioden.  Vedtatt plan for skattesatser i overgangsperioden er utarbeidet i henhold til lovkravene.