Medlemmer

Formannskapet i Lindesnes har har 11 medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

Even Tronstad Sagebakken (Ap), leder Alf Erik Andersen (Frp)
Ina Birkeland (Ap)  Anju Chaoudry Manneråk (Frp)
Svein Jarle Haugland (KrF) Ronni Ellefsen (Frp)
Ingrid Ukkelberg (Sp) Janne Fardal Kristoffersen (H)
Per Olav Skutle (V) Paal Pedersen (H)
May Lis Furnes (MDG)  

Oppgaver

Formannskapet behandler økonomiplan, budsjett og skattevedtak før disse legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet kan innstille overfor kommunestyret i saker som ikke fremmes av kontrollutvalget eller av utvalg med innstillingsrett overfor kommunestyret. I saker som har konsekvenser utover vedtatt budsjett, har formannskapet alltid innstillingsretten.

Videre har formannskapet rollen som forhandlingsutvalg, valgstyre og klageutvalg og har myndighet i hastesaker. Formannskapet er kommunens utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-utvalg) og følger opp kommunens eierskap.

Kommunens administrasjonsutvalg består av formannskapet supplert med fire tillitsvalgte. Administrasjonsutvalget er kommunes partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.