Ved ønske om deling av nye tomter fra en eiendom, må det søkes om oppretting av matrikkelenhet-grunneiendom. Ved deling av eiendom opprettes en ny matrikkelenhet, med nytt bruksnummer, som både kan selges og pantsettes.

Krav til fradeling

I plan- og bygningsloven stilles det blant annet krav til atkomst, tilknytning til vann og avløp og krav til den ubebygde delen av tomta. Fradelingen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller bestemmelsene til denne, reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Gjeldende reguleringsplan finnes i plandialogen.

Slik søker du

For å søke om fradeling - oppretting av matrikkelenhet må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor (lenke til Direktoratet for byggkvalitet sine skjema finner du under artikkelen): 

  • 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.
  • Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (Vedlegg J).
  • 5154 Nabovarsel.
  • 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel.
  • 5156 Kvittering for sendt nabovarsel.

Vedlegg til søknaden

  • Situasjonskart som markerer grensene til tomtene som ønskes opprettet, og markerer grensene som blir berørt ved opprettingen. Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til innbyggertorvet.
  • Atkomst, vann og avløp må markeres på kartvedlegg.

Hvor sendes søknaden?

Disse skal sendes enten pr post eller epost:

 Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Dispensasjon

Dersom søknaden ikke oppfyller kravene i lov eller plan, og det foreligger særlig grunn, kan det søkes om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. Det er søkers ansvar å dokumentere grunner for dispensasjon.

For at den fradelte parsellen skal oppfylle kravet til byggetomt, kan det stilles betingelser i delingsvedtaket. Det kan gjelde krav om erklæringer om rett til vann og avløp eller atkomst og parkering. Disse erklæringene må foreligge for at delingsforretning skal gjennomføres.