Hvem får fritak

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Lindesnes kommune fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i §7 a) "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten". Herunder skole, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus, barnehager og lignende. Eiendommer som kan kvalifisere for fritak, men som ikke er listet her, kan sende en begrunnet søknad om fritak. 

Fritaksliste

Søknadsfrist

Frist for å søke om fritak for 2020 er 1. august. 

Søkander som mottas etter denne datoen, vil bli behandlet med virkning fra og med 2021. 

Hvordan søke om fritak?

Fritak etter § 7 kan innvilges etter skriftlig søknad. Du søker om fritak ved å fylle ut skjemaet "Søknad om fritak for eiendomsskatt". Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA.

Det er kun kommunestyret som har myndighet til å innvilge fritak. Søknader blir fortløpende behandlet.
Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 7.

Fritak gis for et år av gangen. 

Søkt fritak, men fått faktura?

Har du søkt om fritak for eiendomsskatt, og samtidig mottatt faktura må likevel fakturaen betales. 

Blir søknaden innvilget, får du tilbake det som er for mye betalt.