Ordningen som i de siste årene (i Mandal kommune) gav velforeninger/tilsvarende mulighet til å søke tilskudd til oppgradering/opparbeidelse av «grønne møteplasser»  i sitt nærmiljø, er besluttet videreført i Lindesnes kommune.

Teknisk Drift har oppgaven med å fordele midlene etter søknad fra Velforeninger eller tilsvarende gruppe av beboere i et område. Det er ikke gitt spesifikke retningslinjer for tiltakenes form, innhold, hensikt eller utforming, og dermed heller ikke gitt spesifikke tildelingskriterier.

Slik søker du

Send inn kortfattet søknad som beskriver:

  • tiltakets omfang og hensikt
  • hvordan tiltaket er tenkt gjennomført og  finansiert
  • hvem tiltaket er rettet mot
  • hvem søker representerer

Søknaden sendes som e-post post@lindesnes.kommune.no og merkes «Tilskudd grønne møteplasser», eller leveres et av våre Innbyggertorg.

Søknadsfrist

20. mai 2020

Trenger du hjelp med søknaden?

Vi kan i noe grad bistå med råd og veiledning i forbindelse med utforming av tiltaket m.m.

Kontaktperson

Harald Øyslebø

Send spørsmål på e-post: harald.oyslebo@lindesnes.kommune.no
Telefon: 97 05 00 82

Hvordan blir søknaden behandlet?

Teknisk Drift vil på eget grunnlag vurdere søknadene/tildele midler innenfor rammen. Tilskuddene vil bli utbetalt i september/oktober etter at tiltaket er dokumentert utført.