Ungdomsskole og videregående skole

Oversikt over hjelpetiltak - ungdomsskole og videregående skole
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Oppvekstteam 
Tverrfaglig gruppe som drøfter saker på Individnivå og systemnivå 
Ansatte kan melde inn saker til basisteam (barnehage og skole) 
Helsesykepleier, Familieterapeut, PPT, skole 
Basisteam 
Veiledningstilbud systemnivå 
Barnehage og skole 
Helsesykepleier, Familieterapeut, PPT,
Lindesnes- LOS 
Tett individuell oppfølging – samarbeid mellom Lindesnes kommune og Agder Fylkeskommune 
Ungdom i alder 15 til 22 år. 
Geir Lauvdal 
Annlaug Bragdø 
Tlf. 476 85 078 
Elevtjeneste videregående skole 
Helsehjelp, sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.  
Alle elever på videregående skole 
Geir Lauvdal
Tlf. 915 88 620 
E-post geir.lauvdal@mandal.vgs.no   
Jobbskolen 
Møteplass for å få veiledning til utdannelse, læringsplass eller jobb. Ta kurs og være sosial. 
Ungdom 16-24 år som ikke går på skolen
Annlaug Bragdø 
Tlf. 476 85 078 
Erling Telhaug 
Tlf. 986 22 725 
Kjernegruppe ungdomsskole 
Tverretatlig oppfølgingsteam 
Risikoutsatte ungdom og unge lovbrytere 13-21 år 
Anette Strandmyr Fidje, SLT-koordinator 
Tlf. 400 16 589 
Kjernegruppe videregående skole 
Tverretatlig oppfølgingsteam 
Risikoutsatte ungdom og unge lovbrytere 13-21 år 
Annlaug Bragdø, Oppfølgingstjenesten 
Tlf. 476 85 078 
Kjentmann: 
  • Veilede ansatte i rus saker 
  • Russamtale 
  • Bevisstgjøringssamtale cannabis 
Bevisstgjøre i forhold til holdning og bruk av rusmidler, motivere til videre hjelp 
Ungdom med rusutfordringer, kontaktperson i skolen for ansatte 
Kjentmann i ungdomsskole og videregående skole
Sosiallærer, OT, los, Helsesykepleier 

 

Ungdomshelsetjenesten

Oversikt over hjelpetiltak - ungdomshelsetjenesten
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Samtale om fysisk og psykisk helse 
Samtaler/veiledning
Barn og unge 
 
Foreldreveiledning 
Samtaler/veiledning 
Barn, unge og alle foreldre. 
Psykologisk førstehjelp 
Dette er ulike metoder som kan hjelpe barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. 
Barn og unge
Helsestasjon for Ungdom 
Her kan du få råd og veiledning om blant annet prevensjon, graviditet, abort, seksuelt overførbare sykdommer, kjønnsidentitet og homofili, angst og depresjoner, spiseforstyrrelser, selvskading og rus.  
Gutter og jenter mellom 13 og ca. 24 år. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke å bestille time.
Bevisstgjøringssamtale rus 
Bevisstgjøre i forhold til holdning og bruk av rusmidler, motivere til videre hjelp 
 

 

Helsestasjon og jordmor

Oversikt over hjelpetiltak - helsestasjon og jordmor
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Svangerskapskontroll hos jordmor og lege
8 - 9 kontroller, hvorav 1 er ultralyd. Kontrollene er frivillige og gratis. 
Alle gravide
Sted: Vigeland, Mandal og Marnardal. 
Kurs for nybakte foreldre 
Kurs for nybakte foreldre 
Alle foreldre 

 

Familiesenteret

Oversikt over hjelpetiltak - Familiesenteret
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Psykisk helsetjeneste 
Hjelp til psykososiale utfordringer hos barn og ungdom, samspill og/eller relasjonsvansker 
Ungdom og barn 
Familieveiledning 
Hjelp til Familieutfordringer, parproblematikk, psykososiale utfordringer hos barn og ungdom, samspill og/eller relasjonsvansker 
Foreldre, ungdom og barn 

 

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten kartlegger/undersøker barnets omsorgssituasjon ut fra en bekymringsmelding og vurderer om det er særlig behov for hjelpetiltak ut fra barnevernloven** 

Oversikt over hjelpetiltak - barnevernet
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Råd og veiledning 
Foreldreveiledning og samtaler med barn 
Alle typer barnevernssaker 
** 
Ansvarsgruppe
Delta/lede ansvarsgruppe for dem som har flere tjenester inne for å koordinere hjelpen 
Ved behov 
** 
Samarbeid med andre tjenester 
Barnverntjenesten er opptatt av helhetlig hjelp til familiene 
Ved behov 
** 
Barnesamtale 
Samtale med barn om ulike temaer 
Alle barn skal involveres i sin egen sak 
** 
Miljøterapeut i hjemmet 
Foreldreveiledning 
Ut fra behov – familieteam i barneverntjenesten 
** 
Familieråd 
Et møte mellom familiens private nettverk og offentlig instanser. Målet med møtet er å komme frem til en plan som kan bedre familiens situasjon (særlig barnet) ved hjelp fra nettverket.
Alle typer barnevernssaker 
** 
Oppfølging av ungdom på hybel 
Ungdom som bor på hybel etter samtykke fra foreldre kan få hjelp fra barnverntjenesten til oppfølging 
Ungdom 
** 
COS – Circle of security Trygghetssirkelen 
Foreldreveiledningsprogram rettet mot foreldrenes evne til å forstå barnets grunnleggende behov slik at foreldrene utvikler trygg base og sikker havn for barna.
Ut fra behov 
** 
PYC – parenting young children 
Et foreldreveiledningsprogram med konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. 
Ut fra behov 
** 
Marte Meo 
En metode som bruker film som arbeidsredskap for å styrke samspillet mellom foreldre og barn 
Ut fra behov 
** 
PMTO – Parent management training – oregon. 
Et lavterskeltilbud til foreldre som har barn som strever med atferd. 
Tiltak for barn mellom 3 -12 år. 
Søkes gjennom Bufetat 
** 
MST - multisystematisk terapi 
Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlig atferdsvansker. 
Ungdom 12-18 år 
Søker gjennom Bufetat 
** 
Avlastning ved besøkshjem 
Avlastning til barn og familier 
Ut fra behov 
** 
Økonomisk støtte 
Hjelpetiltak ut fra en samlet vurdering for å bedre omsorgssituasjonen 
Ut fra behov 
** 
Miljøterapeutiske tiltak rettet mot barn/ungdom på det sosiale (støttekontakt) 
Fokus på den sosiale sitasjonen
Ut fra behov 
** 
Ettervern 
Ungdom som har hatt tiltak fra barneverntjenesten før fylte 18 år 
Tiltak for ungdom mellom 18 -25år 
** 
Senter for foreldre og barn 
Hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.  Foreldrene ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet. 
Søkes gjennom Bufetat ved bekymring for barnets omsorgsituasjon 
 
Beredskapshjem 
Barn/ungdom med akutt behov for omsorgsbase 
Barn uten god nok omsorg - akuttsituasjon 
** 
Fosterhjem 
Barn/ungdom med behov for en langvarig omsorgsbase 
Barn uten god nok omsorg 
** 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Oversikt over hjelpetiltak -PPT
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Oppvekstteam 
Tverrfaglig gruppe som drøfter og veileder i saker på individnivå og systemnivå 
Barnehage og skole 
Helsesykepleier, Familieterapeut, PPT, skole 
Basisteam
Veiledningstilbud systemnivå.  
Ansatte kan melde inn saker til basisteam 
Skole 
Helsesykepleier, Familieterapeut, PPT 
TVIST
Tverrfaglig veiledning i startfasen 
Skole 
Oppvekstteam 
Systemhenvisning
Veiledning og kompetanseutvikling på systemnivå 
Barnehage og skole 
PPT
Individhenvisning
Vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning 
Barnehage, skole og foresatte 
PPT

 

NAV

Oversikt over hjelpetiltak - NAV
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Familiekoordinator
Oppfølging
Lavinntektsfamilier 
 
Rus og psykisk helse rådgiver
 
18 år +
Avdelingsleder Heidi Sæves Thorbjørnsen
Avdeling for ungdom 
Oppfølging og veiledning, jobb, skole og sosiale forhold 
18-30 år
Avdelingsleder Heidi Sæves Thorbjørnsen
“Opp og ut” 
 
 
 
Jobbskolen 
Veiledning jobb og skole 
18-24 år 
 
Josheim service 
 
 
 
 

Rus og psykisk helse voksne 18 +

Oversikt over hjelpetiltak - rus og psykisk helse 18+
Tiltak Hva er dette For hvem Kontakt
Samtaler om rus og psykisk helse       

 

Eksterne hjelpetiltak

Oversikt over eksterne hjelpetiltak 

Tiltak 
Hva er dette 
For hvem 
Kontakt 
Bekymringssamtale 
Samtaleverktøyet brukes i politiets forebyggende arbeid, som en reaksjon på uønsket adferd, og for å lede ungdom over i et forsonings- og omsorgsspor. viktig å skille mellom bekymringssamtale og et tradisjonelt avhør i en etterforskningssituasjon. 
Barn og unge under 18 år 
Politi:
  • Forebyggende enhet ved Mandal politistasjon 
 
Mekling Dersom du har brutt loven, kan politiet sende saken  konfliktrådet møter du den som har blitt utsett for det du har gjort.  Alle, det kan være sivilsaker men også domfelte saker.  
Konfliktrådet:
Ungdomsstraff og oppfølging  Unge lovbrytere mellom 15 - 18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, kan ilegges ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. 15-18 år, domstolen vurdere straffereaksjon for ungdom ut i fra dommen av saken. 
Konfliktrådet:
Mestringsgrupper for pårørende 
Avhengighetsproblematikk 
 
Krever henvisning fra lege. Ta kontakt med fastlegen. 
ARA (Avhengighetsrehabilitering)
Samtaler/behandling rus 
Avhengighetsproblematikk 
 
Krever henvisning fra lege. Ta kontakt med fastlegen. Aldersgrense 16 år 
ARA (Avhengighetsrehabilitering)
  • Sinnemestring
  • Veiledning for familier som har opplevd seksuelle forbrytelser av et medlem eller flere i familien 
  • Kurs for foreldre med høyt konfliktnivå 
 
 
Familievernkontoret (Kristiansand)
Samtaler, veiledning og kurs 
Individuelle tilbud om samtaler og veiledning 
Par, foreldre og barn 
NB! Barnefamilier fra 0-12 år.
Blå Kors Barnas Stasjon  
Veiledning for pårørende innen rus og psykisk helse
Tilbud om individuelle samtaler til barn og voksne, familiesamtaler, gruppemøter, mestringskurs og temasamlinger. 
Pårørende innen rus og psykisk helse
N.K.S. veiledningssenter for pårørende 
Kaffepraten 
Ukentlige treff i gruppe med samtaler som fokuserer på nettverk, mestring og vekst. Likepersonsarbeid. 
Rusavhengige i rehabilitering og pårørende 
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet 
Aktivitetskarusellen 
Ukentlige treff i gruppe som gjør aktiviteter sammen. Fokus på å bygge rusfritt sosialt nettverk og aktivitet. Likepersonsarbeid. 
Rusavhengige i rehabilitering og pårørende 
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet 
  • Suzan Hansen 
    464 74 775 
Likemannstjeneste 
Individuell oppfølging av en mentor med egenerfaring knyttet til bruk av rusmidler, eller som pårørende til en som ruser seg.   
Rusavhengige i rehabilitering og pårørende 
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet 
Stedet aktivitetssenter 
Senter hvor man skaper meningsfulle aktiviteter sammen. Musikkterapi. Rusfritt. 
Voksne (over 18 år) 
Frelsesarmeens rusomsorg 
Fyrlyset 
Lavterskel dagtilbud. Måltid, helsetjenester, musikkterapi, dusj- og klesvask og individuell oppfølging. Ikke rusfritt.  
Mennesker med rusutfordringer over 18 år 
Frelsesarmeens rusomsorg 
Jobben 
Arbeidstreningstilbud. Fellesskap, tilhørighet og tilbud om arbeidstrening/aktivitet. 
Tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. 
Frelsesarmeens rusomsorg 
Anonyme alkoholikere (AA) 
Tiedemanngruppa. Fellesskap med tilfriskning som mål. Følger 12-trinnsprogrammet. 
Alkoholikere under tilfriskning 
Anonyme alkoholikere (AA) 
Anonyme narkomane (NA) 
NA Mandalsgruppa. Fellesskap med tilfriskning som mål. Følger 12-trinnsprogrammet. 
Rusavhengige under tilfriskning 
Anonyme narkomane (NA)  
Al-anon Familiegrupper 
Fellesskap av familier og venner av alkoholikere som deler sine erfaringer, styrke og håp. Følger 12-trinnsprogrammet. 
Familie og venner av folk med drikkeproblemer 
Al-anon Familiegrupper  
 Natteravn 
Natteravn handler om å være til stede for barn og unge når de er ute på kvelds- og nattestid i Mandal sentrum på sommeren, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når ungdom trenger det.  
For ungdom og unge voksne 
Norsk Folkehjelp 

Frivillige tilbud

Frivillige tilbud
Tiltak Hva er dette  For hvem Kontakt
Landsdekkende digitalt temamøte, pårørende