Boplikten i dag og forslag til ny forskrift

Lindesnes og Mandal hadde forskrift nedsatt konsesjonsgrense (null-konsesjon) før sammenslåing. Reglene gjelder fram til forskriftene oppheves eller endres. Før forskriften kan oppheves eller endres, må nytt forslag sendes på høring slik at de som kan bli berørt av endringen kan si sin mening.Kommunestyret vedtok 28. mai 2020 å sende forslag til ny forskrift for boplikt og nedsatt konsesjonsgrense ut på høring. 

Dette er kommunestyrets forslag til ny forskrift for boplikt og nedsatt konsesjonsgrense:

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i Lindesnes kommune for:

 • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
 • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål
 • Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft i Lindesnes kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
 • Forskriften gjelder hele kommunen.
 • Eiendommer på øyer uten veiforbindelse omfattes ikke av forskriften.

Forskriften suppleres med et skriv om hvordan boplikten skal praktiseres i ulike deler av kommunen.


Boplikten i dag:

 • Tidligere Mandal kommune har nedsatt konsesjonsgrense for boliger som er eller har vært benyttet som helårsbolig og bolig under oppføring på tomt regulert til boligformål. Tidligere Lindesnes kommune har det samme som Mandal, men i tillegg er ubebygde tomter regulert til boligformål inkludert i forskriften.
 • I tidligere Marnardal er det ikke nedsatt konsesjonsgrense.

Hva er boplikt og nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon)?

Nedsatt konsesjonsgrense, ofte kalt nullkonsesjon, er et verktøy kommunen kan ta i bruk for å hindre at boliger tas i bruk som fritidsboliger. Å innføre boplikt ved å vedta nedsatt konsesjonsgrense kan bare gjøres når det er attraktivt å benytte helårsboliger som ferieboliger og nødvendig å hindre at helårsboliger benyttes som ferieboliger. Vurderingen gjøres av kommunen ved kommunestyret.

I et område med nedsatt konsesjonsgrense forplikter ny eier seg til å sørge for helårsbosetting innen ett år. Skjer det ingen tilflytting innen fristen, må eier søke konsesjon.

Å søke konsesjon er å søke om tillatelse. Hvis ny eier ikke vil/kan bosette seg på eiendommen og ikke vil leie den ut, må det søkes konsesjon for å få vurdert om det kan gis:

 • Utsatt frist med tilflyttingen.
 • Fritak fra boplikten.

Ved avslag på konsesjonssøknaden, må eiendommen omsettes på nytt.

Boplikt på grunn av nedsatt konsesjonsgrense er:

 • Upersonlig (kan ivaretas av eier eller leietaker).
 • Gjelder i hele eiertida.
 • Vurderes på nytt hver gang eiendommen omsettes, så lenge den faller inn under forskriftens bestemmelser.

Kommunen velger selv hvor omfattende forskriften skal være, og må blant annet ta stilling til: 

 • Hva slags boligeiendommer forskriften skal gjelde for.
 • Om overtakelse av bolig fra noen i nær familie skal være unntatt fra reglene om boplikt.
 • Om forskriften skal gjelde hele det geografiske området kommunen dekker, eller begrensede områder.