Hvorfor ny veileder og nye skolekretsgrenser?

Alle elever har etter opplæringsloven rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der de bor (nærskolen), eller ved den skolen de sogner til. Dette kalles nærskoleprinsippet. 

Etter kommunesammenslåingen har flere adresser fått en annen skole som nærmeste skole målt i avstand, enn den de har i dag. I tillegg har man sett at tidligere praktisering av nærskoleprinsippet ikke har vært helt konsekvent; Man finner flere adresser som har kortere avstand til skole i annen skolekrets enn den kretsen adressene ligger i.  

Nå har kommunen lagd en ny veileder som skal gjøre det lettere å:

 • Sikre at alle elever i hele kommunen får oppfylt nærskoleretten sin
 • Sikre likebehandling
 • Sikre barnets beste når det skal vurderes om nærskolen skal være en annen skole enn den som ligger nærmest i avstand.

Tre av de viktigste grunnene til at det kommer ny veileder og nye skolekretsgrenser er:

 1. Etter kommunesammenslåingen 01.01.20 ble det klart at flere adresser, ulike steder i den nye kommunen fikk en annen skole som nærmeste skole i avstand. Eksempel: Ungdomsskoleelev bosatt på Stoveland mellom Holum og Øyslebø, har nå kortere avstand til Øyslebø ungdomsskole enn til Vassmyra ungdomsskole.
 2. I de tre gamle kommunene var systemene for å avgjøre hvor elevene hadde nærskolerett ikke gode nok. For eksempel var det områder som lå til én bestemt skolekrets, selv om det var kortere avstand til en annen skole i annen skolekrets, og selv om de som bodde der opplevde tilhørighet til en annen skole enn den som i lå i skolekretsen deres. Deler av systemene var i strid med lovverket da, og er i strid med lovverket i dag.
 3. Kommunen bør ha et system for skoleplassering som sikrer at barnets beste-vurdering blir ivaretatt, jf. FN’s barnekonvensjon. Per i dag har ikke kommunen et godt nok system for dette.

Til grunn for veilederen ligger opplæringsloven § 8-1 og tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet av 12.12.14: «Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser».

Nærskoleprinsippet i Lindesnes kommune

Når kommunen skal lage et system som skal sikre alle elevene sin nærskolerett, er det viktig å ivareta likebehandling, og at systemet gir forutsigbarhet for elever og foreldre. Det er imidlertid vanskelig å lage kart over skolekretser som både viser hvilken skole som ligger nærmest alle adresser, og samtidig vise hva alle enkeltelever i hele kommunen opplever som sin nærskole for sitt nærmiljø.

Kommunen har derfor måtte balansere flere hensyn, og ha et system som ikke bare består av skolekretsgrenser.

Kommunens forslag til løsning er derfor tosidig:

 1. Alle barn sikres retten til å gå på nærmeste skole i avstand, ved at de får et vedtak om skoleplass ut fra skolekretsgrenser. Skolekretsgrensene er tegnet opp utfra at alle adresser ligger i skolekretsen til den skolen som ligger nærmest i avstand. (objektivt forhold)
 2. Dersom elev/foresatte mener at eleven utfra barnets beste-vurdering har en annen nærskole enn den som er nærmest, kan man klage på skoleplasseringsvedtaket. Kommunen må behandle hver av disse sakene individuelt, på grunnlag av en barnets beste-vurdering. I veilederen er det nevnt opp tre forhold som kan tilsi at eleven får annen skole enn nærmeste skole i avstand som sin nærskole:
  1. Eldre søsken på annen skole enn nærmeste skole i avstand.
  2. Skolekretsgrensen deler ei grend eller et naturlig nærmiljø i to, og enkeltelever hindres på den måten å gå på den skolen som ligger i deres naturlige nærmiljø.
  3. Elever som er innvilget skolebytte i løpet av barneskolen, og fullfører barneskolen på annen skole enn nærskolen, vil kunne bli tilkjent nærskolerett ved samme ungdomsskole som resten av medelevene fra 7.trinn. Dette til tross for at nærskoleretten rent objektivt knyttes til den ungdomsskolen som ligger nærmest i avstand.

(Punkt a-c er subjektive forhold der det utøves skjønn)

Veilederen legger altså opp til at det for enkeltelever vil være mulig å konkludere med at nærskolen er en annen skole enn den som ligger nærmest i avstand. 

Når skal veileder med nye skolekretsgrenser tas i bruk?

De nye skolekretsgrensene vil gjelde for elever som flytter til kommunen etter 1. november 2022 og for alle elever som skal starte i 1. og 8. klasse høsten 2023. Skolekretsgrensene har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at elever som allerede har begynt på en skole, kan fortsette på samme skolen, uavhengig av nye skolekretsgrenser.

Skolebytte

Alle elever, uavhengig av nærskoleprinsippet, kan søke om å gå på en annen skole enn nærskolen. Her gjelder egne regler, som er vedtatt av politisk nivå (se kommunens hjemmeside).

Skoleskyss

Alle elever som går på nærskolen, og bor mer enn to (1. trinn) eller fire (2.-10. trinn) kilometer fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. Det vil derfor være viktig å få avklart hvorvidt eleven går på nærskolen eller ikke. Elever som ikke går på nærskolen, vil også ha rett på skoleskyss dersom avstanden tilsier det, men vil ikke nødvendigvis ha rett på gratis skoleskyss; Dersom bortvalg av nærskolen ikke har vært nødvendig for å oppfylle elevens rett til opplæring, vil foresatte være ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader til skyss. Dette vilkåret vil i så fall framgå av vedtak om skolebytte.

Hva ønsker vi innspill på?

Vi ønsker innspill på ny veileder og nye skolekretsgrenser:

 • Er det andre objektive forhold enn avstand som bør vektlegges når skolekretsgrensene settes? Andre objektive forhold kan være topografi (elv, skog, rasfare etc.) eller særlig farlig skolevei. Kommunen har foreløpig ikke sett det som naturlig å legge slike forhold til grunn for skolekretsgrensene noe sted i kommunen. Dersom du/dere likevel mener at det foreligger slike forhold konkrete steder i kommunen som det bør tas hensyn til, ber vi om konkrete innspill på dette.
 • Er det andre subjektive forhold enn de som er særlig nevnt i veilederen, som bør trekkes fram? Oversikten i veilederen er ikke uttømmende. Vi får gjerne innspill dersom du/dere opplever at særlig relevante subjektive forhold ikke er omtalt. Da vil vi vurdere om disse bør konkretiseres i veilederen.
 • Øvrige innspill og kommentarer på andre deler av veilederen og oppdaterte skolekretsgrenser, ønskes også velkommen. Dersom kretsgrenser mot formodning er feil noen steder i kommunen (sml. korteste farbare, vinterbrøyta vei mellom hjemadresse og skole), er det fint å få tilbakemelding på det.

Vi ønsker i denne omgang ikke innspill på om enkeltelever kan gå på en annen skole enn skolekretsen tilsier; dette er enkeltsaker som avgjøres på et senere tidspunkt. 

Send innspill

Alle som vil, både grupper og enkeltpersoner, kan sende innspill. Alle innspill er som utgangspunkt offentlige og blir publisert på nett på kommunens postliste.

Innspill sendes digitalt via linken under. 

Klikk her for å sende innspill.

Ta kontakt med oss på telefon 99 79 99 30 hvis du ikke får det til, så kan vi hjelpe deg.

Høringsfristen er 3. juni.

Du vil få en kvittering på at innspillet er mottatt, men du vil ikke få noe annet svar på din henvendelse. 

Når høringsfristen er gått ut vil vi gå gjennom innspillene som er kommet inn. Hvis det fremkommer opplysninger i høringsinnspillene som gjør at noe må endres på, foretar kommunen de nødvendige endringene før veileder og skolekretsgrenser tas i bruk.