Markerte områder for hogst
Markerte områder for hogst, transport og lagring

Status 3. mars

Fra 10. mars vil hvitt og blått være ferdig hogd. I rødt felt er det hogd fra sør mot nord og nærmest lysløypa, men her blir det stående igjen en del gran. Mer har vi ikke råd eller tid til i denne omgang, så gult og grønt område får stå helt urørt i denne omgang.

Klikk her for å se området i kart

Kommunen har søkt om statlig støtte til hogst, den forventer vi svar på i løpet av mars, men vi vil uansett ikke hogge etter 1. april av hensyn til villsau, hekkende fugler og friluftsbruken av området. Dermed blir det tidligst høst før vi setter i gang igjen.

Vi vil reparere kjøreskader i lysløypa så fort vi er ferdig å hogge.

Hogstentreprenørene har meldt tilbake at alle turgåere har vist hensyn og vært blide, tusen takk!

Hvor skal vi hogge

Vi skal hogge områdene markert med hvit, rød og blå nå i første omgang. Oransje er transport med traktor, og gul firkant leggeplass for tømmer.
Dersom vi har nok tid og penger går vi videre ut og hogger i gult og til slutt grønt.

Tømmeret vil fraktes ut av området med traktor og tømmervogn på turstien, lagres ved stranda i Lervika og hentes der med tømmerbil. Det er forbudt å klatre eller sitte i tømmerhaugen.
Eventuelle kjøreskader på sti og vei vil utbedres av kommunen i etterkant av hogsten.

Hva og hvorfor skal vi hogge?

Vi hogger fremmede treslag som sitkagran, buskfuru og bergfuru, samt norsk gran. Ingen av disse trærne er naturlig tilhørende på stedet og de har en negativ innvirkning på naturmangfoldet i tillegg til å gjøre store deler av friluftsområdet lite tilgjengelig for ferdsel og opphold. Alle lauvtrær og norske furutrær skal spares så langt det er mulig.

Hogsten skal gjøres så skånsomt som mulig for terreng og landskap. 

Bruk av området til tur og frisbee

Området vil være åpent for bruk som vanlig, men turgåere og frisbeegolfspillere må være oppmerksomme og ta hensyn. Det er særlig viktig å holde avstand til maskiner og gjøre seg synlig for maskinføreren.

Spørsmål om arbeidet?

Det er Lindland Trefelling som gjennomfører hogsten på vegne av kommunen.

Kontaktpersoner: