Reguleringsplan

Reguleringsplanen er juridisk bindende og bestemmer bruk og vern av arealer og fysiske omgivelser, f.eks hvor det kan bygges og hvor det ikke skal bygges. Reguleringsplan er hjemlet i Plan- og bygningsloven kapittel 12.

Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for den eiendommen. 
Det finnes to typer reguleringsplaner: Områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område.

Detaljregulering

Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som må utarbeide planforslaget.

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. 

Hvordan finne rett plan for en eiendom/område?

Du kan gjøre det på to måter; enten ved hjelp av kartløsningen vår eller i det digitaliserte planarkivet som er et register med bestemmelser, kart mm. Planer vist i kart: Zoom ned til det aktuelle område, klikk i kartet, detaljer om plan vil vises på høyre side.

Reguleringsplaner vist i kart     Planarkiv