Slik søker du

Du eller person gitt skriftelig fullmakt må søke om tilbudene der dette er påkrevd. Du fyller ut Søknad om helse- og omsorgstjenester. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema.

Skjemaet sendes så i posten til Lindesnes kommune. 

Hvem kan søke?

  • Du må som hovedregel bo og ha folke registrert adresse i kommunen.
  • Personer som har behov for tilrettelagt dag- og aktivitetstilbud som følge av sykdom, skade, lidelse, alder eller nedsatt funksjonsevne, og som ikke klarer å benytte seg av aktiviteter og tilbud i regi av lag, foreninger og frivillige organisasjoner. 
  • Personer som er hjemmeboende og ikke har tilbud om annet høyere omsorgstilbud/omsorgsnivå.

Dagsenter i kommunen

Dagsentrene er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Du kan som oftest få kjøpt både varm og kald mat. Her kan du delta i ulike aktiviteter eller rett og slett nyte sosialt fellesskap med mange andre.

Inn på tunet

Inn på tunet representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Mål med tjenesten

Dine og eventuelt pårørendes ønsker og synspunkt angående organisering av tjenestetilbudet skal tas med i vurderingen. Når dag- og aktivitetstilbud kan gi deg tilstrekkelig og forsvarlig hjelp, skal disse benyttes framfor mer ressurskrevende tjenester.

Vi ønsker å:

  • gi deg som hjemmeboende gode opplevelser og meningsfulle hverdager, gjennom å stimulere og aktivisere
  • fremme helse og forebygge sykdom og sosiale problemer
  • forebygge ensomhet, bygge nettverk og opprettholde egenmestring
  • bidra til at du enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem