Hvordan søker du?

Du søker via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) søknadsskjema for tilskudd til inkludering av barn og unge. Der finner du også mer informasjon om tilskuddsordningen.

Klikk her for søknadsskjema og informasjon

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen under gitte forutsetninger:

 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Hva kan du søke tilskudd til?

Du kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos (kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke på denne)
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen (kun kommuner som kan søke på denne)
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Forskrift og veileder for informasjon om de ulike aktivitetstypene:

Målgruppe for ordningen

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
 • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre

Lokalt fokus på inkludering

Kommuneplanen har flere målsetninger og strategier som retter seg mot arbeidet med inkludering.

Noen eksempler knyttet til muligheten til å delta i fritidsaktiviteter er:

 • kostnader for deltakelse
 • transport til aktiviteter
 • ordning for lån og kjøp av billig brukt utstyr

Når det gjelder satsningsområdet trygghet og tilhørighet har vi strategier om at vi skal:

 • ha møteplasser i nærmiljøet
 • arbeide forebyggende for å hindre utenforskap.

Barn og unge i Lindesnes har uttalt seg om inkludering: 

Tema som er viktige for barn og unge er blant annet:

 • kostnader for deltakelse
 • transport
 • samlingssteder og ungdomsklubber
 • «Ungdomsambassadører» - noen som kan hjelpe barn og unge inn i fritidsaktiviteter

Hvordan fungerer tilskuddsordningen?

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning til inkludering av barn og unge lyses ut etter at Stortinget har vedtatt Statsbudsjettet. Kommunen kunngjør da tilskuddsordningen lokalt, og har en kontaktperson for tilskuddsordningen.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte til prosjekter fra denne tilskuddsordningen, må kommunen sende inn et bekreftelsesskjema til Bufdir. Lindesnes kommune har sendt inn bekreftelsesskjema for 2023.

Videre er det en tverrfaglig gruppe i kommunen som behandler søknadene som kommer inn fra eksterne aktører. Gjennom behandlingen rangeres søknadene, og dette legges frem som politisk sak for Utvalg for plan- og samfunnsutvikling. Endelig rangering vedtas av utvalget, og administrasjonen sender dette til Bufdir. Det er Bufdir som gir tilsagn om midler.