Selskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyret 29. oktober. En forutsetning for at et interkommunalt selskap kan opprettes er at Kristiansand bystyre fatter likelydende vedtak når de skal behandle saken 11. november.

Sterkere og mer robuste havner

Bakgrunnen for saken om et havnesamarbeid er en nasjonal strategi og et ønske om at havner skal være regionale og ikke lokale for å bli sterkere og mer robuste.

Formålet i denne konkrete saken er å etablere et interkommunalt selskap for samarbeid og utvikling av havnedrift. Eiendommer som ligger i havna i dag skal forbli i dagens havneforetak, men stilles til disposisjon til det interkommunale selskapet slik at de kan drifte det.

Samarbeidet kan utvides etter hvert østover og vestover. Selskapet skal også ha kontor i Lindesnes kommune med fast daglig bemanning.

Store gevinster

Gevinstene av et havnesamarbeid er vurdert til å være store

  • Mulighet for bredere og bedre markedsføring.
  •  Kristiansand Havn er stor, har anerkjent merkevare og god teknisk kompetanse.
  • Unngå dyr overkapasitet i havnene og redusere administrative kostnader.
  • Effektiv funksjonsdeling mellom de ulike havnene.

Rådmannen anser et havnesamarbeid med Kristiansand som en meget god mulighet til å utvikle Strømsvika.