Jordsmonnkartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Personell fra NIBIO vil gå over jordbruksarealene i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet. Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor.

Lindesnes kommune er en viktig jordbrukskommune på Agder, og er svært glad for at NIBIO har prioritert å kartlegge jordressursene her hos oss.

Grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i nevnte tidsrom, må ta kontakt med landbruksavdelingen i Lindesnes kommune så fort som mulig ved å sende e-post til Kirstine Fuskeland.

Kartleggingen får fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og helling.

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hen­sikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs.

Jordas egenskaper er, sammen med klima, avgjørende for dyrkingspotensialet, følsomheten for erosjon og utvasking av næringsstoffer og plantevernmidler. Informasjon om jordas egenskaper kan derfor brukes til areal-, landbruks- og miljøplanlegging. Jordsmonn­databasen inneholder grunnleggende egenskaper om jordsmonnet, så nye problemstillinger kan også belyses uten å foreta ytterligere kartlegging.

Vil du lese mer om jordsmonnkartlegging kan du se her for å komme til NIBO sine nettsider