Målgruppe og kriterier

  • Målgruppen for koronasenteret er pasienter med påvist Covid -19, som ikke kan ivaretas i eget hjem.
  • Det kan dreie seg om etterbehandling etter sykehusopphold. Aktuell behandling skal i disse tilfellene være igangsatt på sykehus og ha dokumentert effekt. Videre behandlingsplan må foreligge.
  • Det kan også dreie seg om pasienter hjemmefra der funksjonsnivå på aktuelt tidspunkt tilsier at vedkommende ikke kan ivaretas i eget hjem. Også her må behandlingsplan og oppdaterte medisinske opplysninger foreligge.

Hjemkommunen forplikter å

  • Skaffe til veie nødvendige opplysninger skriftlig og oversende disse i tide til Lindesnes/Kristiansand. Se beskrivelse i vedlagt dokument, “sjekkliste hjemkommune”.
  • Saksbehandle og skrive vedtak. Oppholdets lengde er ikke tidsbestemt, dette styres av funksjonsnivå og vil bli løpende vurdert.
  • Ved kjøp av C19 korttidsplasser til pasienter som bor i et bofellesskap (ROP, habilitering): Her skal personal fra boligen i hjemkommunen følge med bruker hvis det er krevende å få vedkommende til å forholde seg til isolasjon. Dette for å ivareta smittevern/at bruker holder seg på rommet, samt at bruker sikres nødvendig kompetanse i atferd/miljøterapi.
  • Ved utskrivelse fra koronasenter til hjem: Utskrivelsestidspunkt vurderes ut ifra funksjonsnivå.  Det kan ikke forventes at pasienten skal være smittefri. Det forventes også at hjemkommunen kan ta imot pasienten når vedkommende er meldt utskrivningsklar fra koronasenter. Planlegging av hjemkomst må starte ved innvilgelse av oppholdet.
  • Personalet på koronasenteret forholder seg til forvaltning i hjemkommune ved utskrivelse uansett om det er behov for nye tjenester eller ikke.

Spørsmål?

Kristiansand kommune har ansvar for å gi generell publikumsrettet informasjon til innbyggere i alle samarbeidskommunene og samarbeidende instanser.

Du kan sende e-post til forvatlning i Kristiansand: post.hs.forvaltning@kristiansand.kommune.no