Saker som ble behandlet

  • Salg av kommunalt bygg på Bue 
  • Rullering av strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
  • Høringsforslag fra Lindesnes kommune til Strategi for kraftforedlende industri
  • Søknad om fritak for eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven paragraf 7a
  • Endret formell organisering av DDV selskapet
  • Klage over vedtak om ekspropriasjon av del av gnr 40 bnr 700 Marnarkrysset
  • Søknader om fritak fra politiske verv

Les protokoll fra møtet.

Orienteringer i møtet

  • Rådmann Kyrre Jordbakke.
  • Øystein Sunde Pedersen fra GOT Windport orienterte om status og satsing.
  • Enhetsleder for barnevernet orienterte om tilstandsrapport barnevern.