Se film om helsehuset

Lurer du på hvorfor det er behov for helsehus og omsorgsboliger i Mandal? Da anbefaler vi deg å se denne filmen som kommunen har laget i samarbeid med WHY Connect.
NB: Snu mobilen hvis du ser filmen på mobil.

 

Utredning av tomter

I oktober 2021 vedtok kommunestyret å utrede alternativ tomt for nytt helsehus i nærheten av Mandal. Gjennom våren 2022 har administrasjonen utredet og vurdert 15 tomter:

Hotelltomta, Veveritomta, Malmø, Sykehustomta, Halse, Mandal sykehjem Vestnes, Orelunden, Mandalskrysset, MBT-tomta, Sørlandsruta, Sandnesheia, Doneheia, Sånum Krossen, Vestre Skogsfjord, Aasermyra og Buøya.

Kriterier for valg av tomt

De ulike tomtene er vurdert ut fra flere kriterier. Det har blant annet vært viktig at helsehuset og dets tjenester og lavterskeltilbud må ligge sentralt, med nærhet til størst mulig del av befolkningen. Det må være lett tilkomst til kollektivtrafikk, gang- og sykkelvei, og ha nærhet til dagligvare og bomiljø. Det har også vært ønskelig å samlokalisere de to byggene slik at det ligger til rette for sambruk av tilbud og tjenester, café, fellesarealer, treningsarealer, driftsrom og parkeringskjeller. For å få plass til funksjonene som er planlagt kreves det en relativt stor tomt.

Ingen endrede kostnader

Rådmannen har i utredningen ikke funnet en bedre egnet tomt enn Orelunden i Mandal. Et enstemmig kommunestyre er enig med rådmannen, og 16. juni vedtok de at helsehus og omsorgsboliger skal lokaliseres på Orelunden.

Valg av Orelunden som tomt medfører ingen endrede kostnader utover vedtatt ramme. Helsehusprosjektet fortsetter planleggingen på denne tomten.

Du kan lese saksfremstilling og protokoll fra kommunestyremøtet her.

Hva planlegges på Orelunden?

Det planlegges å bygge to helsebygg på Orelunden:

  • Et omsorgssenter med boliger med mulighet for heldøgns tjenester og base for hjemmetjenester, samlokalisert med helsehuset.
  • Et helsehus som skal bli et kraftsenter med samlokaliserte helsetjenester først og fremst rettet inn på akuttmedisin, behandling, rehabilitering, aktiv forebygging og mestring, samordning og koordinering.

Hva skjer videre?

  • I 2022 lager vi tegninger av hvordan byggene skal se ut.
  • Våren 2023 skal kommunestyret ta stilling til om Helsehuset og omsorgssenteret skal bygges.
  • Vedtas byggingen, vil omsorgssenteret stå klart i 2025 og helsehuset i 2027.