Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Lindesnes, og hvordan komme i kontakt med disse

Forskning viser at manglende kunnskap om andre tjenester og anerkjennelse av andre profesjoners fagkompetanse, er en hyppig årsak til at det tverrfaglige samarbeidet strander. Det er derfor viktig at du som fagperson gjør deg kjent med hvilke tilbud som finnes i kommunen og hva de ulike tjenestenes ansvar er.  

Les gjennom

 • Tjenesteoversikt - barn og unge (legg inn en oversikt fra Lindesnes kommune når klar) 

Oppgave (først individuelt, så med kolleger) 

 • Hvilke tilbud og tjenester som er nyttig i mitt arbeid kjente jeg ikke til fra før?  
 • Hvilke tilbud og tjenester ønsker/trenger jeg mer kunnskap om?  
 • Hvilke tjenester ønsker jeg et tettere samarbeid med framover?  

Handlingsveilederen «Våg å se – våg å handle» og verktøy som benyttes når det oppstår undring eller bekymring rundt barn, ungdom eller gravide

Handlingsveilederen beskriver hvordan du går fram for å avklare om det du undrer deg over er en grunn til bekymring - og hvordan du legger til rette for et godt samarbeid med barn og voksne - og eventuelt med andre fagpersoner.  

Les gjennom

Handlingsveileder Våg å se – våg å handle og lenkene til verktøy som ligger i de ulike trinnene og nivåene.

Oppgave: Identifisere utsatte barn, unge og gravide  

 • Velg et barn, ungdom /gravid du møter i ditt arbeid og som du har en undring/bekymring for. Fyll ut undringsnotatet (For å sikre at ikke sensitiv informasjon kommer på avveie, kan du fylle ut initialer i stedet for personens navn på undringsnotatet mens du øver deg).
  Hva sier handlingsveilederen du skal gjøre videre?  

Reflekter

 • Hvordan tar jeg dette i bruk i min arbeidshverdag?  
 • Hvem kan jeg diskutere med når jeg er usikker på jeg skal gjøre? 
 • Hva gjør jeg for å være en god stafettholder?  

Hvordan snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig

Forskning avdekker at vi er mange som kvier oss for å ta opp uro og bekymring direkte med dem det gjelder. Skal vi finne ut hvordan vi best kan hjelpe, må vi snakke med dem det gjelder og finne ut hva problemet egentlig er. Som for alt annet gjelder det at øvelse gjør mester. 

Les gjennom 

Nedenfor er det lenket til fire kvalitetssikrede nettressurser for gode samtaler med barn, unge og voksne om det som er vanskelig. Ta en titt og velg den som passer best til ditt formål  

Oppgave

 • Gjennomfør opplæringen på nettsiden du velger 

Taushetsplikt og samtykke

Lindesnes kommune holder på å utarbeide et samtykkeskjema som er felles for hele kommunen, og jusnettverket har utarbeidet en veileder som du kan bruke sammen med samtykkeskjemaet. 

Les gjennom

 • Samtykkeskjema og veileder (under bearbeidelse) 

Spørsmål om hvordan vi forholder oss til taushetsplikten, hvilke muligheter vi har for å dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer og med andre tjenester blir belyst i fem opplysningsfilmer som er utviklet av KORUS. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass. 

Her finner du forslag til refleksjonsoppgaver.

Vi anbefaler å se filmene i rekkefølge: 

Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Ifølge en norsk studie tok det 17,2 år før overgrepsofre fortalte om overgrepene. Vi må derfor regne med at få barn forteller om pågående overgrep, og det hviler et ansvar på oss voksne å finne ut av det. Vi må våge å se, tørre å spørre - og ha mot til å handle! 

Les gjennom

Dersom du ikke tidligere har fått opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn, eller trenger å friske opp kunnskapene dine, anbefaler vi følgende: 

Tips

Forandringsfabrikken samarbeider med både barnevernstjenesten og forebyggende tjenester for å hjelpe oss til å bli enda bedre til å lytte til barn og gjøre det trygt å fortelle om det vonde. De har samlet barns erfaringer med å leve med vold i rapporten Ingenbarnsland. Her kommer de med gode råd om hvordan voksne kan gjøre det trygt for barn å fortelle.

Oppgave

 • Hvordan kan du som voksen gjøre det enklere for overgrepsutsatte barn å betro seg? 
 • Hvordan ønsker barn at den voksne skal reagere på det vonde de forteller? Hvordan kan du bruke den kunnskapen til å trygge barnet i det som skal skje videre? 
 • Hvordan kan du best mulig forberede deg, så du opplever å ha tillitt til deg selv til å snakke med barn om vonde opplevelser på en best mulig måte? 
 • Hvem kan DU snakke med og eller søke råd hos om du er bekymret for et barn? Lag din egen oversikt og etabler gjerne en kontakt med de du setter på listen. 

Forankring

Satsingsområdet er forankret i Kommuneplanen 2020–2032 Bedre Sammen, Regionplan Agder 2030 og nasjonale sektormål. Vi er også opptatt av at en god oppvekst i Lindesnes er noe mer enn gode barnehager og skoler, det er gode nærmiljøer. Derfor er samarbeider vi godt med frivilligheten, lag og foreninger, og lokale fag- og ressursmiljøer. ​