Ved overdragelse av eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om konsesjon (tillatelse) til å overta eiendommen. Bruk blått skjema LDIR 359 som du finner under Skjema. 

Dette gjelder blant annet: 

  • Bebygd eiendom med totalareal over 100 daa.
  • Bebygd eiendom med over 35 daa dyrka eller overflatedyrka jord. 
  • Ubebygd eiendom regulert til landbruksformål. 

Konsesjonsfrihet

Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av eiendomstypen, eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må i mange tilfeller likevel sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.  

Kommunen registrerer opplysningene i eiendomsregisteret og erverver kan deretter sende skjøtet til tinglysing hos Kartverket. På kartverkets nettsider finnes informasjon om tinglysing og det er mulig å laste ned skjøte for utfylling, se lenke nedenfor.  

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Rødt skjema (LDIR 356) benyttes for eiendom med totalareal under 100 daa/mål.  

Grønt skjema (LDIR 360) benyttes for eiendom med totalareal over 100 daa/mål.  

Det må fylles ut ett skjema per erverver, og eierandel for hver enkelt skal oppgis. Veiledning for utfylling gis på side 3 og 4 i skjemaene. Kontakt eventuelt kommunens innbyggertorv eller Landbruksavdeling.  

Nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon

Lindesnes kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Dette er bakgrunnen for at det i Lindesnes kommune må sendes inn egenerklæring også for bolig- og fritidseiendommer med areal under 2 daa.  

Konsesjonsplikt for erverv som i utgangspunktet er konsesjonsfrie

I tilfeller der ny eier ikke skal innfri kravene for å kunne overta konsesjonsfritt, må det søkes konsesjon.
Det gjelder blant annet: 

  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på boligeiendom/boligtomt som omfattes av reglene om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon.  
  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på landbrukseiendom som overtas fra nær slekt/ved odel. Det er lovbestemt boplikt hvis landbrukseiendommen innfrir arealkravene til en odelseiendom (35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord – eller 500 daa produktiv skog) og har våningshus.