Søknadsfrist

1. oktober 2022

Hvordan nominere kandidat

Du sender inn ditt forslag til kandidat via elektronisk skjema. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. 

Kriterier

  • Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Lindesnes kommune, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.
  • Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i kommunen.
  • Personer som gjennom tilsetting i Lindesnes kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Hvordan skjer utvelgelsen?

  • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober. Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen. Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3.ledd, til etter at tildelingen er offentliggjort. Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13.
  • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet.
  • Juryen/formannskapet tildeler prisen. Juryen/formannskapet skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr. kommuneloven § 31 nr. 4. Juryen/formannskapet kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr. kommuneloven § 31 nr. 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
  • Kulturprisen kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
  • Det skal tilstrebes at kulturprisen deles ut til like mange kvinner som menn.

Utdeling av kulturprisen

Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med Ungdommens kulturstipend og Årets navn.

Prisen skal være et kunstverk, fortrinnsvis av en kunstner med sterk tilknytning til Lindesnes kommune. Pris på kunstverket er fastsatt av formannskapet og er for tiden inntil kr 20.000.