Årsak til detaljregulering

Formålet med planarbeidet har i hovedsak vært å sikre området i forhold til flom. Kittelsbekken som går gjennom området har skapt flere oversvømmelser de senere årene, med store skader på bebyggelse og utstyr. I tillegg ønsket man å oppdatere gjeldende planer for området til dagens status og i tråd med dagens regelverk. Planområdet er i all hovedsak ferdig utbygd med diverse småindustri og næringsbebyggelse.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Du kan sende inn klagen på følgende måter:  

  • E-post: post@lindesnes.kommune.no
  • Ordinær postgang: Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Klage på vedtak – Detaljreguleringsplan for Hestehaven».

Frist for innsendelse av klage på vedtaket er 03.06.2024.