Årsak til planendring

Hensikten med planendringen er å dele en større boligtomt i to mindre tomter. 

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 

Klagen kan sendes inn på følgende måter:

  • E-post sendes til: post@lindesnes.kommune.no 
  • Brev sendes til: Lindesnes kommune ved Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Klage på vedtak – Endring av detaljregulering for Delområde 8 Stemmen-Vang, planID 201314».

Frist for å sende klage er 13. juli 2024.