Årsak til endringer

Endringen gjelder Berjestø, delfelt B2 og tar sikte på å fortette og gjenreise sjøboder langs bryggekanten, samt utvide området for brygge og justere byggegrenser på land og i sjø. Byggefronten heves noe. Formålsgrensen mot sjø og friområde justeres også. 

Klage

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §1-9 i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. En ev. klage må fremsettes skriftlig innen fristen. 

  • E-post: post@lindesnes.kommune.no, eller
  • Brevpost: Lindesnes kommune, Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.

Frist for innsending av ev klage er 29.06.24.