Hensikt med planendringen

Hensikten er å justere planen slik at den samsvarer med godkjente utomhusplaner og faktiske forhold. 

Endringene gjelder flytting av plangrense ved Neseveien 64, og flytting av stitrasé mellom Buråsen og Hangargata.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 

En ev klage kan sendes pr e-post eller vanlig brevpost til: 

  • post@lindesnes.kommune.no
  • Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Klage på vedtak – Endring av Detaljregulering Nye Vestnes og adkomst til Skipsbyggergata 36, planId 201907».

Frist for å sende inn klage er 24.02.24.