Forum for lokalutvikling

Lindesnes kommune arrangerer forum for lokalutvikling der vi inviterer bredden av frivillige lag og foreninger og offentlig ansatte til å sette fokus på tema som engasjerer oss som innbyggere. Her kan vi bygge nettverk på tvers av organisasjoner og sektorer, og vi kan skape aktiviteter og tilbud sammen. 

Lokalt idéverksted

På et lokalt idéverksted inviteres engasjerte innbyggere, lag og foreninger til å være med og utvikle nærmiljøene eller aktiviteter i nærmiljøene. 

Forebyggende nettverk

Forebyggende nettverk samler ressurspersoner fra skole, velforeninger, kommunale og frivillige ungdomsklubber, idrettslag, Ungdommens kulturmønstring (UKM), Nullvisjonen, Familiens Hus, Politiet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Nettverket er opptatt av ungdoms ve og vel i nærmiljøet, og samarbeider for å skape gode oppvekstmiljø.